Sporttámogatás – Az önkormányzati szerepvállalás irányai és mértéke

Új testnevelési és sportkoncepciót fogadott el a képviselő-testület az elmúlt év novemberében, megőrizve az előző eredményeit, figyelemmel az aktuális jogszabályi környezetre és a helyi viszonyokra.A sportkoncepciók célja, hogy az önkormányzatok szabályozzák a sporttal kapcsolatos tennivalókat, meghatározzák a kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztassák a sportszervezeteket az önkormányzati szerepvállalás irányairól és mértékéről.

Általános, hogy a sport korábbi fő támogatói – a gazdasági társaságok – jelentős része átalakult, sporttámogató tevékenységük lecsökkent, új támogatók bevonása a sportszponzorációba nehézkes. Míg a sportfinanszírozás egyes területeken csökkenő tendenciát mutat, megnyílt a törvényi lehetőség a látvány csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) cégek, a társasági adójuk terhére megvalósított támogatása előtt.

A sport területének fő fejlesztési irányait, a támogatási rendszer működtetése mellett, egyre inkább befolyásolja a lakosság egészségi állapota és a szabadidő hasznos eltöltésének igénye.

A helyi sportélet hatással van a településen élőkre, és a település is sokat tehet az ott élők sportkultúrájáért, mivel az önkormányzatok felelős szerepet vállalnak a felnövekvő nemzedék egészséges, fizikailag és pszichikailag felkészült felnőttekké válásának elősegítésében.

Martfű képviselő-testülete legutóbb 2013-ban vizsgálta felül Testnevelési és sportkoncepcióját, meghatározva azokat a célokat és elveket, amelyek szerint az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy annak értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva az itt élők egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló korábbi beszámoló szerint az önkormányzat az elmúlt időszakban is kiemelten támogatta a sportszervezeteket, a sportéletet, az óvodai és az iskolai testnevelés, az utánpótlás nevelés, a szabadidősport, az él- és versenysport vonatkozásában. A sportszervezetekkel jó kapcsolatra törekszik az önkormányzat, a sportlétesítmények fenntartásával és fejlesztésével lehetőséget és teret biztosítva a megfelelő körülmények közötti sporttevékenységhez.

A városban színes sportélet folyik. Méltán lehetünk büszkék sportolóink eredményeire, amelyeket, ünnepi rendezvények keretén belül, az önkormányzat is elismer.

A Testnevelési és sportkoncepcióban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalásához kapcsolódóan sor került a sportszervezetek támogatási rendszerének átfogó felülvizsgálatára is. A módosításokat, pontosításokat és kiegészítéseket követően a koncepció részletesen és mindenre kiterjedően tartalmazza a támogatási alapelveket, teljes körűen szabályozza a sportszervezetek önkormányzati támogatásának igénylésével és elszámolásával kapcsolatos eljárásrendet.

A képviselő-testület a felülvizsgált Testnevelési és sportkoncepciót elfogadva, továbbra is feladatként határozta meg annak szükség szerinti, de legalább háromévente történő rendszeres felülvizsgálatát.

– A sport támogatása kötelező feladat, aminek az önkormányzat kiemelten eleget is tesz – hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen Rágyanszky István, a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője. Annak ellenére, hogy a sporttámogatások terén az elmúlt időszakban több anomáliát kellett a sportbizottságnak a pénzügyi bizottsággal együtt megoldania, jó a kapcsolat a helyi sportszervezetekkel, egyesületekkel.

Az önkormányzati sporttámogatás szigorúan csak pályázati rendszerben történhet, a közpénzek elköltését megfelelő elszámolásokkal alátámasztva. A sportbizottság vezetője szerint a sportkoncepció mindennek eleget tud tenni, amit a sportvezetők többsége is megerősített.

Herbály Jánosné