Az utak nem eladhatóak, és értékesítésük nem is áll az önkormányzat érdekében

A Tisza-hajlat úton élő Szabó Tamás és Szabó Tünde azzal a kéréssel keresték meg a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és családjuk között folyamatban lévő eljárásra megoldást javasoljanak. A Martfűn élő házaspár önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatáról a 2017. november 30-i ülésén döntött a testület.Szabó Tamás levele szerint több kérdésben vita bontakozott ki közöttük és Martfű polgármestere között, amelyekből eredően többféle bírósági, hatósági eljárás indult. Valamennyi vita alapja az, hogy a városközpont közelében lévő külterületi területei valamint a vállalkozása székhelyének környezetében levő területek használata – ahogyan fogalmazott – legalábbis nem tisztázott.

Kérelmében javaslatot tett valamennyi vitás eljárás megszüntetésére. Ehhez egy térképet is csatolt a család a városközpont melletti külterületi földjeiről, feltüntetve földterületeik jogi határait és a ténylegesen birtokolt földterületeik határvonalát.

A kérelem szerint a városközponttól délre eső területen, a Temető út és a posta mögötti garázssorok melletti ingatlanuk egy kisebb részén valamilyen vízi közmű van. A két másik szántó ingatlanuk egy-egy részét, a 442-es út részeként, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. használja. A volt szeméttelep melletti út és talajvíz-figyelő kutak is érintik földterületeiket. A volt hulladéklerakó melletti utat a polgármesteri hivatal lezárta, a levél szerint valószínűleg azért, hogy ott ne tudjanak közlekedni. A közeli erdő ingatlanuk egy-egy kisebb részén az önkormányzat temetőt üzemeltet, parkolót tart fenn. Két ingatlanukat önkormányzati tulajdonú terület választja el, közút besorolással. A levélíró szerint ezen a területen vízjogi engedély nélkül létesült valamikor egy csatorna, amely mezőgazdasági tevékenységet szolgál, és amellyel csak az ő mezőgazdasági ingatlanaik érintkeznek.

Szabó Tamás kitér a Tisza-hajlat úti ingatlanaik melletti, önkormányzati tulajdonú, kivett út besorolású ingatlanra is, amelyet emlékezete szerint 2002-ben az önkormányzat értékesített volna számukra, azonban ez az ügylet a Közigazgatási Hivatal óvása folytán meghiúsult.

A vitás használatú területek helyett a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő, a városközponttól délre eső területeit elválasztó utat és a Tisza-hajlati utat kérte csereként a levél írója.

Dr. Papp Antal előterjesztése szerint: ha az önkormányzat a városközponttól délre lévő utat (098 hrsz.) megszünteti, ezzel a volt Mártírok úti iskola, mint leendő szociális intézmény egyik megközelítési lehetősége is megszűnik. Ez esetben a Bácsvíz Zrt. bejárási lehetősége is megszűnik az 1-es, 3-as és 6-os kutak nyers vízvezetékeihez és egy mosató csappal ellátott földalatti zárt aknához. Emellett az út mellett fut egy belvízelvezető csatorna, mely beletorkollik a KÖTIVIZIG üzemeltetése alatt álló Cibakháza - Martfű csatornába.

Amennyiben ezt az utat a csapadékvíz elvezető árokkal együtt átadja az önkormányzat, ezzel egy időben gondoskodni kell másik csapadékvíz elvezető árokról, valamint más módon kell biztosítani a BÁCSVÍZ Zrt-nek a nyers vízvezetékekhez és a földalatti zárt aknához történő bejutást. Vélelmezhető, hogy az új tulajdonos el fogja zárni ezt az utat, mint ahogy ezt ez év áprilisában és májusában is tette.

Az érintett területek határainak torzulása földmérési adminisztrációs hiba miatt keletkezett. Az önkormányzat árajánlatot tesz a vitatott területrész megvásárlására, hogy ezzel is segítse megoldani többek között a garázstulajdonosok helyzetét.

A Tisza-hajlat út (024 hrsz.) tulajdonátadására korábban már több önkormányzati ciklusban voltak törekvések, de az akkori és még most is hatályos jogszabályok, az érintet út forgalomképtelen törzsvagyon besorolása és a szomszédos ingatlan megközelíthetősége ezt nem tették lehetővé.

A képviselő-testület öt igen, két nem és egy tartózkodás mellett elfogadott határozata alapján: a két önkormányzati közút területét, mint forgalomképtelen törzsvagyont a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a képviselő-testület nem idegenítheti el. A képviselő-testület a közutak átminősítésével sem kívánja értékesíteni azokat. Az önkormányzat városfejlesztési tervei alapján a városközponti terület beépítéséhez, szociális intézmény kialakításához, Tisza-parti sétány építéséhez szükséges ezen utak önkormányzati tulajdonban tartása. Az önkormányzat, kölcsönösen kialkudott ár ellenében vételi szándékát fejezte ki a várostól délre elterülő vitatott ingatlanrészletek megvásárlására, vagy az önkormányzati tulajdonban lévő szántó művelési ágú földterületek cseréjét ajánlja fel, felhatalmazva a polgármestert egyeztetések lefolytatására. A döntéshez szükséges dokumentumokat 2018. február 28-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság, hosszas tárgyalást követően, egyhangúlag elutasította a kérelmező vételi ajánlatát – tájékoztatott dr. Urbán-Szabó Béla, a bizottság vezetője.

A bizottsági vélemény elhangzását követően, a képviselő-testületi ülésen elsőként a kérelmezőnek adott szót dr. Papp Antal polgármester. Szabó Tamás fenntartotta azt az álláspontját, hogy nem járulnak hozzá területeik eladásához, csak az általuk javasolt csere megoldásban gondolkodnak, abban, hogy mindenkinek kerüljön a nevére az a terület, amit használ.

Szabó Tamással szemben az önkormányzatnak, mint jogi személynek, több eljárása is folyik. – Az önkormányzat képviseletében sok eljárásban kell eljárnom, minden a várost, az önkormányzatot ért atrocitásban helyt kell állnom – hangsúlyozta a polgármester.

A kérelmezett utaknál több jogellenes helyzet alakult ki, pl. útlezárások. Kérdésként merül fel, hogy az önkormányzatnak illetve a képviselő-testületnek kötelessége-e, hogy egy jogellenes helyzetet a jogellenes helyzet kiváltójának kérelmére elfogadjon? A válaszom egyértelműen nem! – fogalmazott a kérelemmel kapcsolatban dr. Papp Antal. – A képviselő-testületnek a város többségének akaratát kell továbbítania, ami szintén egyértelmű: a város központja mellett ne legyen repülőtér. Erre volt aláírás kezdeményezés is illetve sok ember mondta el erről személyesen is a véleményét.

Egyáltalán eladhatóak-e az utak? Erre is egyértelmű a válasz: nem! Az út megszüntetésével lehet ugyan értékesíteni a területét, ami viszont elbontással és mezőgazdasági ág változással jár. Az egyik út mellett azonban több különálló ingatlan is található, amelyekhez a bejutást garantálni kell. A másik út esetén meg azért nem, mert a város esővíz csatornája az út mellett található.

A tulajdoni lapon nincs csatorna. Ez a terület 2000-ben került a volt Lenin téesztől az önkormányzat tulajdonába. Hogy a téesz miért nem belvíz elvezető-, hanem öntözővíz csatornaként tüntette fel ezt a levezetést, nem tudható. Ebbe a csatornába a bekötések engedéllyel rendelkeznek. Ez a csatorna vezeti el a Szent István tér, a Lidl parkoló, a Géza fejedelem, az Árpád fejedelem, a Munkácsy és részben a Május 1. út esővizét is.

Az önkormányzat, már benyújtott pályázata alapján, idősek otthonát szeretne létesíteni a volt Mártírok úti iskolaépületben, amelynek a főbejáratát erről az útról lehet megközelíteni.

A másik lehetőség, az út magánúttá minősítése és lezárása a közforgalom elől nem megoldás ezeknél az utaknál. A 024 hrsz. esetében, ha az egyik tulajdonosnak eladják magánútként, hogy jár be a többi tulajdonos? A 098. hrsz. út esetében is a bejárás az egyik probléma a csatorna miatt (Önkormányzati kft., Bácsvíz - karbantartás, fertőtlenítés, KÖTIVÍZIG).

A kérelmező is elmondta, hogy a repülőtér veszélyes üzem, és azért zárta le eddig az utat. A veszélyes üzem állapot az út a tulajdonába kerülésével sem fog változni. Hiába az ígéret is, hogy hozzáférést biztosít az úthoz. A 024. hrsz számú útnál is azt mondja, hogy bárki bemehet és nincs elzárva. Mégis több horgász jelezte, hogy ott atrocitások érték őket...

Dr. Papp Antal úgy véli, hogy a levelet író ügyvédnő is éppen ezért nem írta le konkrétan a megoldási lehetőségeket a törvényi hivatkozások alapján. A polgármester szerint az is kérdés, hogy korábbi városvezetőként miért nem keresett megoldást erre a problémára, vagy adta ki az apparátusnak, és miért nem tájékoztatta róla a testületet? Szász Éva jegyző megerősítette a képviselő-testületi ülésen, hogy az előző önkormányzati ciklusban sem ő, sem kollégái nem kaptak feladatot ebben az ügyben.

Azokra a kérdésekre, hogy a 098 hrsz. útra miért van szüksége a kérelmezőnek, miért kellene a csatornát lefedni, a pénzügyi bizottsági ülésen és a testületi ülésen sem kaptak választ a képviselők. A bizottsági ülésen kiderült, hogy 099/7 hrsz. területen van a reptér felszállópályája és a géptároló épülete is. Válaszok hiányában tényleges és komoly indok az eladás vagy csere mellett nincs – fogalmazott dr. Papp Antal.

Az önkormányzat elsősorban azért akarja megtartani a 024. hrsz. utat, mert a város egyik legfontosabb árvízvédelmi szakaszáról van szó. Emellett biztosítani kell a horgászok és más érdeklődők lejárását. Sétáló útvonal kiépítését tervezik a Tisza-parton, a gyógyhellyé minősítés is ezt célozza.

A további tulajdonosoknak is biztosítani kell a kijárást. A 442.-es útról ezekhez az ingatlanokhoz közvetlen lecsatlakozás nincs, és azt a hatóság nem is engedélyez.

A 098. hrsz. út esetében erről az útról lehet megközelíteni a leendő idősek otthona főbejáratát (itt lenne a személyi felvonó is), parkolót és parkot is itt lehetne kialakítani. 

A közvetlenül a reptér mellett lévő területre, ahol a régi temető út és a volt iskolaépület is található, újabb sorházak és társasházak építését tervezi az önkormányzat. Az esővíz elvezetés és csatorna tisztítás önkormányzati feladatok csak ezen a területen keresztül oldhatók meg, és a fő vízvezeték rendszer ezen a helyen találkozik. A város vízellátását is veszélyeztetheti, ha a szakemberek nem férnek hozzá ezekhez a vezetékekhez.

A régi tervrajzokon a két terület határán vezették a vezetékeket, a későbbi területmérések során kerültek a kérelmező területére. A szolgalmi jog bejegyzését pótolni kell. Az ugyanezen a területen található csapadékvíz átemelő szivattyúház, áramszekrény és az esővíz elvezető csatornarendszer szerepelnek a tulajdoni lapon.

Jelenleg csak itt tud az önkormányzat telket osztani. Ez a terület 1993 óta lakó- és kereskedelmi övezet.

A lakosság zavarásának korlátozása is fontos feladata az önkormányzatnak. Aláírásgyűjtéssel többen jelezték, hogy a repülőgépek és a reptér üzemeltetése félelmet keltenek bennük.

Újabb kérdésként merült fel, hogy az önkormányzat miért utakat adjon területekért cserébe? Az utak többszörösébe kerülnek piaci alapon és nyilvántartás alapján is, mint a szántóföld. Nem is igazán értelmezhető ebben az esetben a csere lehetősége – hangsúlyozta dr. Papp Antal.

A polgármester arra tett javaslatot, hogy az önkormányzat illetve a garázstulajdonosok által használt területekre az önkormányzat ajánlja fel a megvételt. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor ezt a hatóságok bevonásával végezze el; vagy a városközpont déli részén lévő két nagyobb terület helyett ugyanilyen nagyságban az önkormányzat a volt rekultivált hulladéklerakó után lévő területeiből ajánljon fel területet a kérelmezőnek, nagyságrendileg azonos értékben. Ott létesítsen repteret, amelyet az önkormányzat teljes mértékben támogatásáról biztosít.

– Ebben a témában egyedüli vesztes a város lehet – fogalmazott Tarjányiné Tasnádi Edit. – A reptér körül kialakult helyzet megosztja a lakosságot, felszabadítja az indulatokat – fogalmazott az önkormányzati képviselő, remélve, hogy ha kicsit későn is jött létre ez a párbeszéd, mégiscsak párbeszéd lesz, és a felek közös megegyezésre jutnak.

Jogellenes helyzet, amely a hatóságok rendezésére vár, egy évi harminc napot üzemeltethető kisrepülőtér, amely ellen jelentős a lakossági tiltakozás. Rendezésre váró, évtizedekkel ezelőtt rosszul kimért földterületek. Mindezek ellenére a város értékeinek, vagyonának eladásához, elcseréléséhez komoly indokok kellenek – hangsúlyozta dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy ha a képviselő-testület hozzájárulna az utak elcseréléséhez, az vagyonvesztést okozna és a későbbi önkormányzati fejlesztések gátja lenne.

Herbály Jánosné

A 2017. november 30-ai képviselő-testületi ülés döntés előkészítő anyagai>>>

2017-12-20 09:53