Vezetői pályázat

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5435 Martfű, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

- 5 év határozott idő, 2018. február 15-től 2023. február 14-ig.

A munkavégzés helye:

- 5435 Martfű, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közalkalmazotti munkakörben családsegítő feladatok ellátása.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a közétkeztetés (konyha) tevékenységi köröket magában foglaló intézmény működtetése, szakmai feladatok ellátása, melynek keretében különösen:

- felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,

- irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

- koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,

- felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

- ellátja az intézményvezetői feladatok, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét,

- gondoskodik az ellátások igénybevételének jogszerűségéről,

- előkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról,

- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,

- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A magasabb vezetői pótlék és juttatások a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz, melléklet I. rész szerinti képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítések valamelyike,

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 3 éven belül annak megszerzését,

- magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett 5 év vezetői gyakorlat,

- már teljesített szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz, mely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- a képesítést igazoló okiratok másolata,

- a pályázó előzetes kötelezettségvállalása arra, hogy – nyertes pályázóként – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a.) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt, vagy zárt ülésen történjen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz, szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó nyilatkozatát arról, hogy szakvizsga-kötelezettségének 3 éven belül eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton: a pályázatot Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének címére, (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldésével.  A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

- személyesen: Dr. Papp Antal polgármesternek a Martfű, Szent István tér 1. szám alatt, a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Martfű Város Önkormányzatának honlapja

2017-12-06 10:11