Jól működő gyermekintézmény – Felújítás, átalakítás előtt a Játékvár Óvoda és Bölcsőde

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelőmunkáját értékelte az önkormányzati képviselő-testület a 2017. szeptember 28-i ülésén, elismerését és köszönetét fejezve ki az intézményben dolgozók lelkiismeretes és odaadó tevékenységéért."Osztani magad - hogy így sokasodjál,/ kicsikhez hajolni - hogy magasodjál,/ hallgatni őket, hogy tudd a világot,/ róluk beszélni, ha szólsz a világhoz." (Váci Mihály: Eső a homokra) A martfűi óvoda és bölcsőde mottója, hitvallása áthatja a közoktatási és szociális intézmény működését, meghatározva szellemiségét.

A többcélú önkormányzati intézmény (közoktatási, szociális), három óvodából és egy bölcsődéből áll. A Munkácsy úti Óvoda háromcsoportos, 75 férőhelyes, a Május 1 úti Tagóvoda kétcsoportos, 40 férőhelyes, a Kossuth úti Tagóvoda háromcsoportos, 75 férőhelyes, a Bölcsőde háromcsoportos, 34 férőhelyes. A 2016/2017-es nevelési évben 8 óvodai és 3 bölcsődei csoportot indíthattak.

A nevelőmunkát összegző beszámolót Gonda Istvánné intézményvezető készítette, összeállításában közreműködtek: Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető-helyettes, Hovodzák Ferencné tagóvoda-vezető, Olaszné Kiss Ágnes tagóvoda-vezető, Cseriné Gál Katalin bölcsődevezető.

Az összefoglalóból egy jól működő gyermekintézmény mutatkozik meg, amely nem véletlenül vehette át az idei évben a legmagasabb önkormányzati elismerést, és amely sok éve meghatározó közössége városunknak.

Az óvoda és bölcsőde munkatársai nagy örömmel értesültek, hogy az önkormányzat által „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra beadott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, közel 120 millió Ft összeggel. Ez a pályázat az óvoda épületek racionalizálását és korszerű bölcsőde kialakítását támogatja.

Nagy feladat előtt áll az intézmény minden dolgozója, hiszen tárgyi és épületi feltételeik ilyen nagyságrendű változtatására nagyon régen nem került sor. Ebben a nevelési évben ütemtervet készítenek a projekt megvalósításának idejére, előkészítik a költözési feladatokat, a gyermekek biztonságos és szakszerű ellátásának megvalósítási lehetőségeit. Ezeknek a feladatoknak a megoldásához, folyamatos tájékoztatás mellett, kérik a szülők támogatását, segítségét és a képviselő-testület együttműködését is.

A bölcsőde bővítését és az óvodai férőhelyek felújítását célzó önkormányzati pályázat pozitív elbírálásában bízva, erre a nyárra csak a legszükségesebb munkálatokat tervezte be a költségvetésébe az intézmény. Többek között a parkettalakkozás sem valósult meg, mert a pályázat a helyiségek méretét, elhelyezkedését is befolyásolja, illetve falak kivételével, áthelyezésével jár.

Az óvoda és bölcsőde Portyázó Porontyok Alapítványa a 2016/2017-es nevelési évben 1.5 millió Ft-tal támogatta az intézmény eszközbeszerzéseit, programjait, kirándulásait. Az alapítvány a martfűi önkormányzat civil pályázati alapjából 569 ezer Ft-ot nyert mozgáskotta fejlesztő eszköz vásárlására.

A közegészségügyi előírások betartására nagy hangsúlyt fektet az óvoda és a bölcsőde, hiszen a kisgyermekekkel foglalkozó intézmények különösen veszélyeztetettek a fertőző betegségek szempontjából.

Az óvoda közreműködik az aktuális státuszvizsgálatok szülők felé történő kommunikálásában, egyeztetik a védőnőkkel a szűrő-, ellenőrző és tisztasági vizsgálatokat. Az önkormányzat támogatásával és finanszírozásával megszervezik az iskolába lépő gyermekek lisztérzékenységi szűrővizsgálatát, a megfelelő táplálkozást és ellátást is biztosítva számukra a főzőkonyhával közösen. Ortopédiai szűrővizsgálatot is szerveznek az óvodában.

A gyermekétkeztetést az óvodában és a bölcsődében is a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által működtetett önkormányzati konyha biztosítja. A törvényi előírásoknak megfelelően 2014 szeptemberétől bevezették az egészséges gyermekétkeztetést, ami nagy változást jelentett az ételek ízvilágában, az alapanyagok felhasználásában. A szolgáltató központ és a főzőkonyha vezetőjével rendszeres az egyeztetés a racionális, korosztályos étlap kialakítása érdekében.

Az óvodában a gyermekétkeztetésben a gyermekek 19%-a fizet térítési díjat, 81%-a valamilyen kedvezmény alapján kedvezményesen étkezik.

Az előző évekhez képest az intézmény eszközbeszerzése, tárgyi feltételeinek biztosítása nagymértékben javult, olyan feladatokat tudtak megvalósítani, amelyeket már évek óta terveztek a költségvetésben.

A következő nevelési évben, években a játszóudvarok kialakítását, korszerűsítését tűzte ki célul beszámolójában az intézmény. Az óvoda és bölcsőde átalakítása mellett elengedhetetlen a Munkácsy úti Óvoda játszókertjének megtervezése és játszóeszközök telepítése. A bölcsődénél az új helyre költözés előtt, a jelenleg jól működő, új játékok szakszerű áthelyezésére lesz majd szükség. A meglévő udvari játékeszközök (Kossuth úti Óvoda) is folyamatos karbantartásra, cserére szorulnak. Az óvoda eszközeinek, berendezéseinek, udvari játékeszközeinek fejlesztése érdekében figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket.

Az intézményben dolgozó óvónők, gondozónők, dajkák és a kisegítő munkát végzők tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják el feladatukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért munkaidejükön túl (minden ellenszolgáltatás nélkül) sokat áldoznak szabadidejükből is, hogy a gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen (színházlátogatások, kirándulások, közös programok szervezése szülőkkel, gyerekekkel stb., vagy csak éppen azért, mert a csoport tervezett feladatai ezt megkívánják).

A 2016/2017-es nevelési évben közcélú foglalkoztatottak és önkéntesek is részt vettek és vesznek a feladatok ellátásában. Jelenleg 12 fő közcélú foglalkoztatott dolgozik az intézményben.

Az óvoda és bölcsődének hét éve van lehetősége Martfű Város Pedagógiai Díjára óvodapedagógust jelölni. 2017-ben ebben az elismerésben Olaszné Kiss Ágnes óvodapedagógus részesült. Az idei évben a képviselő-testület az intézmény közösségét méltónak tartotta a Martfű Városért Díjra is.

Az intézményben dolgozó szakemberek folyamatos fejlődése érdekében öt évre szóló középtávú továbbképzési tervet készítenek, figyelembe véve az óvónőknél az életpálya modell szerinti előbbre jutás biztosítását. A kormány 2016 januárjától bevezette a bölcsődei diplomás dolgozók számára is a pedagógus életpálya modellt.

A 2016/2017-es nevelési évben 8 óvodai csoport működött hagyományos koronkénti elosztásban, illetve részben vegyes szervezésben. Októberben az óvodákba 157 gyermek járt. A nevelési év során 3 fővel nőtt a gyermeklétszám, amely az elmúlt éveket tekintve is hasonlóan növekedett. Az átlagos csoportlétszám 20 főre emelkedett. Néhány éve nem csökken a születések száma, és a bejárók, beköltözők száma is növekedett.

A csoportszervezés szempontjából számított gyermeklétszám az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekek számának növekedése miatt emelkedett, a 2017/2018-as nevelési évet 5 fő SNI-s, 2 fő BTMN-es (beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő) gyermekkel kezdték, és több gyermek még felterjesztésre, szakértői vizsgálatra vár.

A gyermekek egyre több szocializációs, beilleszkedési, tanulási, magatartási gonddal küzdenek. Nehezebben alkalmazkodnak társaikhoz, s ez a nagyobb létszámú csoportokban fokozottan jelentkezik problémaként.

A 2016/2017-es nevelési évben az óvodákból 42 gyermeket engedtek iskolába, a visszamaradt tanköteles korú gyermekek száma 17 fő. A magas visszamaradott létszámot indokolja a tankötelezettség időpontjának változása – a szülők nem akarják engedni a nyári születésű gyermekeiket iskolába –, valamint több gyermeknél részképesség fejletlenséget diagnosztizáltak a gyógypedagógussal egyetértésben.

Az intézményben ebben az évben sem működött pszichológiai tanácsadás, amelyet eddig biztosítottak a gyermekeknek – a pedagógiai szakszolgálat nem tudott szakembert biztosítani. A pszichológus feladatellátására nagy szükség lenne.

A beszámoló kihangsúlyozza, hogy a szülői tanácsadás illetve a gyermekek megsegítése egyre hangsúlyosabb feladat, ezért szükség lenne az intézményben logopédus, gyógypedagógus, pszichopedagógus alkalmazására, akár más intézménnyel közösen is.

A logopédiai foglalkozások hatékonyságát nagymértékben javítaná, ha az otthoni gyakorlás intenzívebb lenne.

A bölcsődében 34 férőhelyen 28 kisgyermekkel kezdték a nevelési évet, 3 csoportban. Ez a létszám novemberre 31 főre emelkedett, 2017 januárjára pedig elérte a teljes létszámot, a 34 főt.  Év közben az előjegyzésben lévő gyermekek közül (amennyiben a szülő dolgozott) mindenki felvételre került.

Szociális szempontból megnőtt a bölcsőde szerepe, egyre több olyan kisgyermeket nevelnek, ahol a bölcsődei ellátással a családok megélhetését segítik elő. Egyre fiatalabb gyermekeket is beíratnak, többször jelentkezik igény egyéves kor alatti ellátásra is. Ez a tendencia, ha állandósul, szakmai és tárgyi feltételrendszerben is változásokat von maga után, amelyre fel kell készülnie az intézménynek.

Eddig a szülők elsősorban a GYED letelte után igényelték az intézményi elhelyezést, most már többségében kihasználják a GYED melletti munkavégzés lehetőségét is, sőt a GYED Extra nyújtotta kedvezményeket. Egyre korábban térnek vissza munkahelyükre, vagy keresnek új munkát, mert a családoknak nagy szüksége van mindkét szülő jövedelmére.

A szülők nagy örömmel fogadják, hogy Martfűn a bölcsődében nincs működéshez kapcsolódó gondozási díj.

A kormány 2015 szeptemberétől bevezette az ingyenes bölcsődei étkeztetést is. Jelentősen több kisgyermek jogosult a térítésmentes étkezésre, mint az előző nevelési évben. A gyermekek 21%-a fizet térítési díjat, 79%-a kedvezményesen étkezik.

Az intézmény óvodái a Pedagógiai Programon belül két nevelési gyakorlattal működnek, ezzel is erősítve a tagóvodák szakmai autonómiáját, saját arculatának alakítását, megőrzését. Két tagintézményük – a Munkácsy és a Kossuth úti Óvoda – a „Játékvár – Vár a játék” című program (kiegészítve a kompetencia alapú óvodai nevelés elemeivel), a Május 1 úti Tagóvoda az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program szerint neveli az odajáró gyermekeket.

A pedagógus életpályamodellre tudatosan készülve dolgozott a nevelőtestület az éves tervezésen. A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés áthatotta szakmai munkájukat. A magas színvonalat folyamatos önképzéssel tartották fenn, számot adva erről a látogatásokon, szaktanácsadáson, minősítési eljárásokban. A fejlődést, fejlesztést a jelenben és a jövőben is legfontosabb feladatuknak tartják.

A nevelőtestület egyetértésével a csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére törekszenek. A személyiségfejlesztés fontos eszközének tekintik a játékot, a tevékenységekben megvalósuló ismeretszerzést. Alapoznak a gyermekek előzetesen szerzett tapasztalataira, pozitív visszacsatolással törekszenek arra, hogy minden kisgyermek sikerélményhez jusson.

A szülőkkel való kapcsolattartásra jellemző a gyermekek fejlesztése érdekében végzett jó együttműködés. A szülők többsége igényeli a napi kapcsolattartást, a beszélgetést, információk átadását gyermekükkel kapcsolatosan. Online szülői csoportot vezettek be a nevelési év elején elfogadott szabályok alapján, amely egész évben rendben működött.

Az óvodapedagógusok az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott mindkét nevelési gyakorlatot működtették, az intézmény által megfogalmazott globális cél- és feladatrendszernek megfelelően. Méréseik szerint az adott életkorra vonatkozó fejlődési mutatókat a gyermekek egyéni képességeinek megfelelően elérték.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői vélemények alapján meghatározták az egyénre szabott feladatokat, a többségi foglalkoztatást ez alapján végezték a csoportban dolgozó óvodapedagógusok.

A gyermekvédelmi felelősök kiemelt figyelemmel kísérték a nyilvántartásukban szereplő gyermekeket, a családokat tájékoztatták a támogatási lehetőségekről. A felelősök valamint az adott gyermekek óvodapedagógusai rendszeresen részt vettek esetmegbeszéléseken, tartották a kapcsolatot a Gyámhivatallal és az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központjával. Ebben a nevelési évben jelentősen megnövekedett azoknak a gyermekeknek a száma, akikre kiemelt figyelmet kellett fordítaniuk. Új feladat elé állította az intézményt a különélő szülők láthatással és kapcsolattartással összefüggő problémáinak kezelése.

  A bölcsődei nevelésben is preferált helyet kap a szülőkkel való kapcsolattartás, valamint a gyermeki játéktevékenység fejlődésének az elősegítése. A 2016/17-es nevelési évben pénzbeli támogatást kaptak az intézmény alapítványától, a csoportokban szükséges játékokra.

A bölcsődében általánossá vált a fokozatos anyás beszoktatás, amely lehetővé tette a gyermekek számára, hogy az idegen környezettel a biztonságot jelentő édesanya segítségével ismerkedjenek meg. A kisgyermeknevelőknek pedig ez által lehetősége nyílt arra, hogy megfigyeljék a gyermekek egyéni szokásait, fejlettségi szintjét. A beszoktatás előtti családlátogatás és a szülői értekezlet szintén segíti a bölcsőde - szülő között kialakuló közvetlen kapcsolatot és a gyermekek személyre szabott nevelését.

A jól szervezett, folyamatos napirend biztosítja a gyermekek számára az állandóságot, az önállósodási törekvések erősödését, a tevékenységek folyamatosságát. A napirend rugalmasan alkalmazkodik az életkori és egyéni igényeikhez, szükségleteikhez, évszakokhoz, otthoni napirendjükhöz, de egyben a csoport igényeit is kielégíti.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde munkatársai beszámolójukban köszönetüket fejezik ki a képviselő-testülettől kapott „Martfű Városért” díjért. Ahogyan fogalmaztak, igyekeznek a továbbiakban is e kitüntetéshez méltóan végezni gyermeknevelő, gyermekvédelmi, családtámogató tevékenységünket.

– Az önkormányzat támogatását élvezve, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde magas színvonalú oktató-nevelő munkát végez – erősítette meg Horváth Endréné a testületi ülésen. Óvónőként és önkormányzati képviselőként abban bízik, hogy a jövőben is minden tagintézményben ilyen szép számmal lesznek gyerekek, és olyan felújított, szép óvodájuk lesz, amelyben a szülők, az ott dolgozók és a gyerekek is jól érzik magukat.

Kiegészítve a beszámolóban leírtakat, Gonda Istvánné a testületi ülésen is megköszönte a Martfű Városért díjat, tolmácsolva munkatársai örömét, hogy méltónak találták közösségüket az önkormányzati elismerésre. A Játékvár Óvoda és Bölcsőde egyfajta elismerése az is, hogy az intézménybe még mindig jelentkeznek óvónők, miközben máshol már hiány van az óvodapedagógusokból.

– Az óvoda és bölcsőde dolgozói kiváló munkát végeznek, amit számos pozitív visszajelzés igazol – hangsúlyozta a testületi ülésen dr. Papp Antal. Városunk polgármestere reméli, hogy mind több és több gyermek születik Martfűn, ami egyben a város fejlődésének a záloga is.

Herbály Jánosné

2017-10-18 11:00