A város szociális rendszere jelentős értéket és folyamatosan jelenlévő segítséget nyújt

A rászorultak védelmét, létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége a társadalmi - gazdasági változások hatására Martfűn is felértékelődött az utóbbi években. Az itt élők szociális helyzetét, az ellátások körét évente értékeli az önkormányzat. A szociális munka elmúlt évi tapasztalatairól készült beszámolót, amely az idősek körében végzett felmérés folyamatára is kitér, a 2017. szeptember 28-i ülésén fogadta el a képviselő-testület.Településünkön is egyre szélesebb körben jelentkezik és egyre magasabb azoknak a száma, akik az alacsony jövedelem okozta gondok mellett életvezetési, gyermeknevelési problémával küzdenek, nő a magatartási problémával küzdő gyermekek, a krízishelyzetbe kerülők, az idős, egészségügyi gondokkal küzdő személyek száma. A megfelelő és időben történő segítségnyújtás nem kis feladatot ró a szerteágazó szociális intézményrendszer szakembereire.

rászorultság alapján nyújtható pénzbeli támogatások egy részét a járási hivatalok, más részét pedig az önkormányzatok állapítják meg és folyósítják.

személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményrendszere szintén összetett, az alapellátás megoldása önkormányzati feladat, melyet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján, martfűi telephely létrehozásával oldott meg az önkormányzat. A családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat városunkban saját önkormányzati intézmény végzi. A település szociális ellátórendszeréhez szervesen kapcsolódik az itt működő civil szervezetek, kiemelten a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tevékenysége.

A beszámolóban a Martfűi Polgármesteri Hivatal, Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja valamint a Martfű városban működő civil szervezetek adnak számot tevékenységükről. Az anyagban az ún. időstérkép elkészítésének folyamatáról, az eddigi tapasztalatokról is olvashatunk, dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke összefoglalójában.

A szociális ellátások terén a polgármester, átruházott hatáskörben, szociális rászorultság esetén a jogosult számára települési támogatást (lakhatási támogatást, gyógyszertámogatást), rendkívüli települési támogatást (temetési támogatást, krízistámogatást, eseti támogatást) valamint köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést állapíthat meg. A jogosult gyermek számára a gyámhatóság rendszeres gyermekvédelmi jogosultságot állapít meg. A szociális ösztöndíj megállapítása az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

Városunkban még mindig jelentős azon családok száma, akik nehéz körülmények között élnek. Itt is megjelent a „dolgozói szegénység”. Míg az előző években az alacsony foglalkoztatottság nehezítette a megélhetést, mára ez kiszélesedett a foglalkoztatotti rétegre is. A közfoglalkoztatás – bár bizonyos esetekben az egyetlen munkalehetőség –, nem orvosolja a családok megélhetési gondjait, ráadásul egyre kisebb létszámmal működik. Egy-egy támogatás nem oldja meg a krízishelyzeteket, a megélhetési nehézség gyökerének megszüntetésére lenne szükség.

Továbbra is megfigyelhető, hogy a támogatottak elég nagy hányada alkohol problémákkal küzd, mely mélyíti szegénységüket. Többen ittasan és rendezetlen külsővel jönnek segítséget kérni, nehezítve az ügyintézést, és már nem is titkolva alkoholizmusukat. Sok esetben a béreket 30-40%-os letiltások terhelik. A letiltások nem vehetők figyelembe a jövedelemhatár vizsgálatakor, ezért sokszor semmilyen ellátásra sem szerezhetnek jogosultságot olyan családok, akiknek a levonások miatt a létfenntartásuk vagy a lakhatásuk súlyosan veszélyeztetett.

2016 áprilisától a lakhatási támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra állapíthatja meg a hatóság. A gyakorlati alkalmazás során kialakult tapasztalatok alapján változott az egy főre jutó havi jövedelemhatár szabályozása is, ami igazságosabb elbírálást eredményez. Az elmúlt évben 141 család esetében került sor lakhatási támogatás (havi 3.000 Ft) megállapítására.

Gyógyszertámogatásra (legfeljebb havi 4.000 Ft) való jogosultságot 2016-ban 28 esetben állapított meg az önkormányzat. A jövedelemhatárhoz és a gyógyszerköltség mértékéhez kötött önkormányzati támogatási forma 22 személyt érintett.

Az elmúlt évben 9 tanulót részesített az önkormányzat szociális ösztöndíjban (5.000 Ft/hó).

A rendkívüli települési támogatásként megállapítható temetési támogatás szociális támogatási forma 2016 áprilisától különös méltányossági alapon is megállapítható. Temetési támogatás visszatérítendő kölcsön formájában is nyújtható. Ezt a támogatási lehetőséget 2016-ban 34 fő vette igénybe, ketten visszatérítendő kölcsön formájában.

Az elmúlt évben 3 személy kért és kapott az önkormányzattól krízistámogatást. Két fő nevelőszülőnél elhelyezett gyermek szünidőre való hazahozatalához, míg egy kérelmező születendő gyermekének hazahozatalához kért segítséget.

A legismertebb és leginkább igényelt támogatási forma az eseti támogatás. Eseti támogatásként rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

A vizsgált időszakban 508 esetben nyújtott segítséget eseti támogatás formájában az önkormányzat, mely 286 család támogatását jelenti (legtöbbször 5-10 ezer forint értékben). A kérelmeket tekintve első helyen az egészségi állapot miatti rendkívüli élethelyzet jelenik meg, amikor nem tudják kiváltani gyógyszereiket, vagy nem tudnak útiköltséget fedezni a kórházba, szakrendelésre való utazáshoz. Másik nagy gond a kérelmezők körében a munkanélküliség illetve az alacsony bérek miatti megélhetési probléma.

2016-ban négy esetben került sor köztemetésre. Három esetben az önkormányzat költségén, egy esetben a hozzátartozó vállalta a közköltség megtérítését havi részletekben.

A jogosult gyermekek számára a gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.

A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (39.900 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermek illetve nappali tanulmányokat folytató nagykorú esetén 140%-át (39.900 Ft). A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály.

A kedvezményben részesülő családokra már évek óta jellemző, hogy csak az egyik vagy egyik szülő sem áll munkaviszonyban, valamint rendszerint jogosultak más szociális ellátásra is. 2016-ban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása 101 gyermeket érintett, ebből 9 nagykorút.

A település jegyzője a szülő kérelmére határozattal megállapítja a gyermek hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetét. Az értékelési időszakban hátrányos helyzetről 22 esetben, míg halmozottan hátrányos helyzetről 18 esetben született döntés. Az érintett gyermekek kiskorúak.

A hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja, a további gyermekek, különösen a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést. 2016-ban 11 gyermek vette igénybe a szociális alapú étkeztetési lehetőséget.

* * *

 Családsegítés – az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás

Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ családsegítéshez kapcsolódó tevékenységét Gonda Lajosné intézményvezető mutatta be. A munkanélküliség jelenléte, a jövedelmi viszonyok romlása valamint az ugyancsak romló szociális körülmények településünkön is prognosztizálják az elszegényedést, alkalmanként a mélyszegénység növekvő számú megjelenését. Kiemelkedően szükséges a foglalkoztatás, az elsődleges munkaerő piacra való visszakerülés.

A családsegítés önkéntes igénybevétellel, a kliens kérése alapján történik a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében. A problémák megelőzése és kezelése érdekében a szolgálatok észlelő- és jelzőrendszert működtetnek a családsegítés területén is. A jelzőrendszer tagjai, hasonlóan a gyermekvédelemhez, mindazon intézmények, szervezetek és magánszemélyek, akikkel az egyén vagy a család kapcsolatban áll.

A családsegítés szolgáltatás 2016-ban 694 főt érintett. Az előző időszakhoz képest lényegesen magasabb volt az eseti és tanácsadó segítségnyújtás aránya, mint a gondozásé.

A családsegítők feladata a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak megtalálása, a kliens önállóvá válása.

A teljes forgalomból a klasszikus családsegítős gondozottak száma 8 fő volt, velük 198 alkalommal valósult meg kapcsolattartás. Eseti megjelentekkel 355 alkalommal, a tanácsadottakkal 141 alkalommal jött létre kapcsolattartás.

Leggyakrabban ügyintézéshez kérik a szolgálat segítségét, ezt követi a család vagy egyén életviteli problémája, majd az anyagi és az egészségkárosodást követő problématípus.

Tevékenységüket támogatta a Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított jogi tanácsadás és pszichológiai megsegítés. 2016-ban jellemzően gyermekes családok tudták (magas számuk és a kiemelkedő problémák okán) pszichológiai szolgáltatásukat igénybe venni.

Ügyfeleik jelentős számban egyedül élnek. Az önkormányzati szociális intézmény arra törekszik, hogy közülük minél többen ismerjék meg az idősellátás a településen működő segítségnyújtási lehetőségeit, közreműködnek az ellátásokhoz való hozzájutásukban.

* * *

A gyors és hatékony segítségnyújtás a cél

 2016 januárjától kistérségi társulás keretében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ biztosítja városunk lakosai számára az idősek klubja nappali ellátást, a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot.

Holoveczné Sípos Erika intézményvezető a kistérségi szociális szolgáltató központ 2016 évi szakmai beszámolójában kiemelt feladatként jelölte meg a Martfűn élő idős emberek minél szélesebb körben való ellátását, igazodva tényleges szükségleteikhez. A kistérségi intézmény célja településünkön is az ellátások színvonalasabbá tétele, a gyors és hatékony segítségnyújtás.

A saját otthonukban élő, szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat az idősek klubja nappali ellátás. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére valamint szabadidős programokon való részvételre. Étkezés igénylése esetén az ebéd is elfogyasztható az idősek klubjában.

A házi segítségnyújtásban (szociális segítés, személyi gondozás) dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját lakókörnyezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Martfűn 2016-ban a házi segítségnyújtás keretében ellátottak száma 24 és 31 fő között változott.

Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel, ebéd) azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodás, akik azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés az igénylő szükségleteinek megfelelően biztosított az ebéd elvitelének lehetővé tételével vagy lakásra szállítással (külön díj ellenében). 2016. január elején 95 fő, 2016 végén 50 fő vehette igénybe a szociális étkeztetés lehetőségét.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozó a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül, a szükséges azonnali intézkedést, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Az elmúlt évben az ellátottak átlagszáma 11 fő volt.

támogató szolgáltatás (személyi segítés, szállító szolgálat, ügyintézés, tanácsadás) célja a fogyatékos személy önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás biztosítása.

* * *

Fontos a törődés, a figyelem, a tanácsadás, a beszélgetések, a lelki támogatás

Martfű civilközösségei, a Martfűi Mozgássérültek Egyesülete, a Martfűi Városi Nyugdíjas Egyesület, a Kossuth Úti Nyugdíjas Egyesület, a Jóreménység Egyesület, a Martfűi Városszépítő Egyesület, a Martfűi Hallássérültek Klubja és a Mozgássérültek Martfűi Baráti Köre is bekapcsolódnak rászoruló tagjaik szociális segítésébe. Vinczéné Balogh Magdolna, a Civil Kerekasztal vezetője szerint a rendszeres társas összejövetelek, a folyamatos kapcsolattartás, a tartósan beteg, lakáshoz kötött egyedül élők látogatása, az ügyintézésben való segítés, az egészség megőrzésére irányuló programok, a közös ünnepi összejövetelek, kirándulások fontos összetartó elemei az idősebb korosztályt összefogó közösségeknek.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Martfűi Csoportja 2013-ban nyitotta meg szeretetházát a rászorulók és az adományozók előtt. Az elmúlt év során a többszörösére növekedett a forgalmuk, évről-évre több család keresi meg a szolgálatot, segítségüket kérve. A szeretetszolgálat nagy mennyiségű, jó minőségű ruhaneművel segíti a rászorulókat, minden korosztályt, a bébi ruháktól az időskorúakig, a fehérneműtől kezdve a meleg téli holmikig. Lakásfelszerelések, bútorok, vitaminkészítmények, élelmiszerek és még számos tárgyi adomány elérhető a szeretetszolgálaton keresztül. A tárgyi adományok mellett fontos szerepet kap a törődés, a figyelem, a tanácsadás, a beszélgetések, a lelki támogatás, amit mind nyújtani tudnak.

A martfűi szolgálat önkéntes tagjai az elmúlt négy év eredményeinek elismeréseként 2017 márciusában felvételt nyertek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tagjai közé.

* * *

Köszönik, hogy megszólították őket, figyelnek rájuk, számítanak a városnak

A beszámoló részeként az „időstérkép” elkészítéséről és tapasztalatairól is tájékoztatást kaptunk. A képviselő-testület 2016 februárjában döntött az idősek körében végzett felmérésről, amellyel betekintést nyerhetnek az idős korosztály problémáiba, azokba a területekbe, amelyekben segítséget várnak és kaphatnak.

Az „időstérkép” elkészítéséhez kapcsolódó lehetőségeket, feladatokat az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság összegezte. A kérdőíveket a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársai készítették elő. A felmérés elvégzését a 65 év feletti martfűi lakosok körében határozták meg, kérdezőbiztosok közreműködésével, megadva a lehetőséget az érintetteknek az anonim válaszadásra, egyes vagy valamennyi kérdés esetében a válasz megtagadására.

Az időskorúak felmérésének elkészítését, a felmérést végző kérdezőbiztosok szervezését szintén a szociális bizottság koordinálta, a felmérés befejeztével pedig a Polgármesteri Hivatal és a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival közösen értékelik, elemzik, összesítik az adatokat. A szociális felmérés kérdőívei hatalmas adattömeget jelentenek, feldolgozásuk igen időigényes. Az időskorúak felmérésének eredményéről december végéig tájékozódik a képviselő-testület.

Az 1242 65 év fölötti közül a tényleges adatszolgáltatók száma 953 fő volt. A névvel vállalt adatszolgáltatók száma 792, az anonim módon válaszadók száma 160 fő volt. Időközben 12-en elhunytak, 20 fő pedig elköltözött a településről. 76-an nem kívántak válaszolni, és a többszöri megkeresés ellenére 181-en nem engedték be a kérdezőbiztosokat vagy nem tartózkodtak otthon a megkeresések időpontjában.

A névvel vállalt adatszolgáltatók közül 76 fő konkrét kérdést, kérést és véleményt fogalmazott meg. A bizottság, dr. Papp Antal polgármester közreműködésével, a kéréseket megvizsgálva meghatározta a megoldás, segítségnyújtás lehetőségét, alternatíváit és felelősét.

Az adatszolgáltatásban résztvevő idősek elismerően és köszönettel szóltak arról, hogy megszólították őket, figyelnek rájuk, számítanak a városnak. Sokan pozitív visszajelzéssel éltek azért is, hogy a lekérdezés során tájékoztatást kaptak a szociális ellátásokról, támogatásokról és az ahhoz való hozzájutás feltételeiről.

* * *

Martfűn jól működik a társadalmi szolidaritás

A szociális szférában dolgozók igyekeznek megfelelni a megváltozott előírásoknak.  Martfűn kevesebb az esetszám, ezért folyamatosan ott tudnak lenni a problémákkal küzdő családok életében. Az alacsony dolgozói létszám miatt azonban a megelőzésre kevés idejük jut – hangsúlyozta dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke. A városra továbbra is az elöregedés a jellemző. Az idősek sokszor szégyellik felkeresni a hivatalt, a családsegítő rendszert.

Szerencsére Martfűn jól működik a társadalmi szolidaritás, a szomszédok gyakran segítenek az egyedül élő, idős embereknek, és a jelzőrendszer tagjai is gyakran kapnak információkat. Martfűn is megjelent a foglalkoztatási szegénység, és a segítségnyújtás akadálya ezen esetekben sokszor az, hogy ezeknél a családoknál a jövedelem egy- vagy nagy része letiltás alatt van, de a jövedelem nagysága miatt kiesnek a támogatási rendszerből. A helyzetet nehezíti, hogy a szociális támogatások a mindenkori nyugdíjminimumhoz vannak kötve, ami évek óta nem változott. A szociális bizottság ülésén az is elhangzott, hogy szükség volna egy leegyszerűsített, a hivatalos nyelvezetet mellőző tájékoztató füzet kiadására ebben a témában. Az, hogy a házi segítségnyújtás terén várólista van, a szerkezetileg átalakult feladatkörnek és az időnként nem elégséges kapacitásnak tudható be. Az elöregedés miatt a városnak törekednie kell bentlakásos idősek otthona létrehozására. Szükség van a pszichológusi ellátás bővítésére is. A bizottság a beszámolót magas színvonalúnak értékelte, kifejezve köszönetét a szociális területen dolgozók nehéz, áldozatos munkájáért.

Vass Éva önkormányzati képviselő is elismeréssel szólt a szociális munkát végzőkről. Önkéntes segítőként, a szeretetszolgálat vezetőjeként tapasztalja, hogy nem mindenkinek annyira fontosak az elesettek a lakosság néhány százalékát kitevő csoportjának gondjai. Négy év tapasztalata alapján tendenciaként fogalmazta meg, hogy sokan már nem veszik igénybe a szeretetszolgálat támogatását, mert egyre könnyebb munkát találni. Van azonban Martfűn egy olyan réteg, 100-150 fő, akik szociális és egészségi problémáik miatt, saját erőből képtelenek kilépni ebből a körből. Pozitív, hogy a szolgálathoz járó több száz érintett egyre inkább felismeri, hogy másnak is vannak gondjai. Nem csak kérnek, de amit tudnak, hoznak is, másnak segítségül, mintegy cserebereként.

A város szociális rendszere, igaz, hogy kevés létszámmal, de komoly anyagi háttérrel, a szeretetszolgálat és más civilszervezetek szociális tevékenységével, jelentős értéket és folyamatosan jelenlévő segítséget tud adni – hangsúlyozta Vass Éva, bízva abban, hogy ez a támogatás a jövőben is megőrizhető lesz. Ahogyan fogalmazott: nagy szükség van az összefogásra, a szolidaritásra, egymás segítésére.

A szociális területen dolgozók jó munkakapcsolatára és a családsegítő szolgálat eredményes koordináló tevékenységére irányította rá a figyelmet Gonda Istvánné. Városunk alpolgármestere szerint ez egy folyamatos munka, ami mindig finomodik, új elemekkel bővül, mind szorosabbá válik az a munkakapcsolat, ami az itt élők szociális ellátását segítheti.

A családsegítéssel és a gyermekvédelemmel összefüggésben a prevenciós jelleg erősítését szorgalmazta. Az állam által finanszírozott létszámok alacsonyak ahhoz, hogy igazán hatékony munkát lehessen végezni egy-egy településen. Fontos, hogy a gyerekek, családok segítése megelőző jelleggel történjen, mert a család szerkezete, hozzáállása, gondolkodása, a családi élet, a gyermeknevelés, az életvitel folyamatosan változik.

A foglalkoztatási statisztikák javulása mellett a szegénység, mint szociális probléma továbbra is jelen van, ami a jövőben is a településről való elvándorlást vetíti elő – hívta fel a figyelmet dr. Urbán-Szabó Béla. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője szerint ma már nem is annyira a foglalkoztatás a legnagyobb gond, hanem az alacsony jövedelmek illetőleg a munkaerőhiány.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ egységes szakmai alapelvek mentén végzi a tevékenységét, figyelemmel a településen élők és a település vezetőinek igényeire – hangsúlyozta a testületi ülésen Holoveczné Sípos Erika. A kistérségi szolgáltató központ vezetője elismeréssel szólt a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központtal való rugalmas együttműködésről.

A térségi szolgáltató központ célja a házi segítségnyújtó szolgálat terén a várólista megszüntetése. Az idősek klubjának létszámát is igyekeznek emelni, amit szívesen fogadnak az érintettek. Martfűi tevékenységüket hamarosan egy új személyautó is segíti – tájékoztatott az intézményvezető.

Martfűn a szociális ellátórendszer, a régió más településeihez viszonyítva, kiemelkedő támogatást nyújt – erősítette meg dr. Papp Antal polgármester. A családsegítés keretében az önkormányzat közel 700 főnek, a martfűi lakosok 12%-ának nyújtott segítséget az elmúlt évben. Ez az arány nyomon követhető az anyagi támogatások terén is. Az 508 fő támogatott aránya megközelíti a lakosság 8%-át, miközben ezt a támogatási formát a környező települések lakosainak az 1%-a sem éri el.

Herbály Jánosné

2017-10-18 10:46