Településképi arculati kézikönyv – Lakossági fórum

Lakossági fórumot tart Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 5-én, szerdán 17 órakor, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket. A lakossági fórumon előzetes tájékoztatás hangzik el Martfű településképi arculati kézikönyvének elkészítéséről és a településképi rendelet megalkotásáról. A véleménynyilvánítással az itt élők részesei lehetnek környezetük alakításának, védelmének, egy élhetőbb települési környezet érdekében.A fórum előadói: dr. Papp Antal polgármester, Honti Gyula városi főépítész, Kiszelovics Ildikó, a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. ügyvezetője.

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében fogadta el a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, hogy a településkép védelmét önkormányzati rendeletben, úgynevezett településképi rendeletben biztosítsák, és rendelkezett arról, hogy ezen rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni.

A településképi rendeletet 2017. október 1-ig kell megalkotni.

A törvény szerint: a településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakítására és a zöldfelület kialakításának módjára, a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,  az építési törvény szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

a kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Ennek figyelembevételével javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

A kézikönyv és a településképi rendelet készítésekor a települési önkormányzatoknak az egyeztetési eljárásokat megelőzően, önkormányzati rendeletet kell alkotni a partnerségi egyeztetés szabályairól. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletét a május 26-i ülésén megalkotta.   

A kormányrendelet szerint a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről a polgármester az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, majd adatszolgáltatási kérelmet küld azon meghatározott államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.

A partnerek észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan tehetik meg.

A lakossági fórum lehetőséget teremt arra, hogy a kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben kapott jogukkal élve, településünk arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése érdekében mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.

Az írásos vélemények, javaslatok megküldésére legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig lesz lehetőség:

- papíralapon, személyes leadással a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában, Martfű, Szent István tér 1. 2. em. 202. ajtó,

- postai úton Martfű Város Önkormányzata címére: 5435 Martfű, Szent István tér 1.

- elektronikus úton a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címen.

Meghívó>>>

2017-06-30 13:30