Zárszámadás kedvező adatokkal

Elfogadta a képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzata 2016 évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót a 2017. április 27-i ülésén.A gazdálkodási évet követően az éves pénzügyi terv végrehajtásáról a képviselő-testületnek be kell számolni. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló főösszegét finanszírozási műveletek nélkül: 1.132.280 ezer Ft kiadással és           1.228.573 ezer Ft bevétellel, finanszírozási műveletekkel: 1.137.229 ezer Ft kiadással (finanszírozási kiadás 4.949 ezer Ft), 1.735.183 ezer Ft bevétellel (finanszírozási bevétel 506.610 ezer Ft) összegben állapította meg.

A 2016. évi költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadások előirányzatának teljesítését       861.728 ezer Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 377.738 ezer, a dologi kiadásokat 268.334 ezer Ft, a felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését pedig 270.552 ezer Ft (beruházások 194.130 ezer Ft, felújítások    71.644 ezer Ft) összegekkel hagyta jóvá a testület.

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa 597.954 ezer Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 480.507 ezer Ft, szabadon felhasználható 117.447 ezer Ft. Ez utóbbi összeg felosztásáról a testület később dönt.

A 2016. évi költségvetés jóváhagyása során fő célkitűzésként fogalmazódott meg az önkormányzat által ellátandó feladatok pénzügyi hátterének biztosítása, az intézmények biztonságos, zavartalan működési feltételeinek megteremtése. Az elmúlt évi költségvetés szigorú gazdálkodást követelt meg, ami meg is valósult – olvasható a beszámolóban.

Az önkormányzat a tervezett bevételeit beszedte, az állami támogatás az évközbeni kisebb módosításokkal, teljes egészében folyósításra került. A működési bevételek teljesültek, a közhatalmi bevételek növekedtek. Az iparűzési adó, a legnagyobb összegű helyi adó a tervezettnek megfelelően alakult.

A rendelkezésre álló forrásai jelentősebb hányadát működési kiadásai fedezetére használta fel az önkormányzat. A működési kiadásokon belül a bér és járulék költsége szinte megegyezik az előző évi összegekkel, a kötelező béremeléseket hajtották végre.

A felhalmozási kiadások egy részét az előző időszakról áthúzódó feladatok befejezésére valamint a 2016-ra meghatározott feladatok elvégzésére fordították. 2015-ben a pályázatok, fejlesztések előkészítése folyt, melyeknek egy részét meg is valósították az elmúlt évben.

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása II. ütemeként, pályázatot követően, az önkormányzat számlájára érkezett 181.001 ezer Ft. Az érintett beruházások kivitelezési munkái 2017-ben indulnak.

A beszámoló szerint az iparűzési adó tervezése továbbra is bizonytalanná teszi a város költségvetését, amelyre tartalékot kell képezni. Az erre a célra képzett tartalékot 2016. évben nem kellett felhasználni.

Az önkormányzat és intézményei összlétszáma 2016. évvégén 96 fő (Játékvár Óvoda és Bölcsőde 41 fő, Városi Művelődési Központ és Könyvtár 12 fő, Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 14 fő, Martfű Polgármesteri Hivatal 23 fő, Martfű Város Önkormányzata 6 fő).

Az önkormányzati feladatellátás biztosított volt, a kötelező szinten tartáson túl szakmai fejlesztésre és a működési színvonal javítására is rendelkezésre álltak a források. A kiadások a megadott előirányzatokon belül maradtak. Folytatódott az energia megtakaritást célzó beruházások, felújítások elvégzése, továbbgondolása.

Az önkormányzat 2016. évben sokrétű felhalmozási feladatokat végzett el. A legfontosabbak és legnagyobb összegűek az utak, járdák felújítása, de az intézményeknél is jelentős beszerzéseket, felújításokat hajtottak végre.

Az Általános Iskolában megújult a tornaterem padozata, és pályázatból kialakításra került egy új tornaterem. A napelem kapacitást is tovább bővítették, amellyel jövőbeni megtakarításokat érnek el. Földterületet is vásárolt az önkormányzat az ipartelep fejlesztése érdekében. Az intézményekben is sikerült a legfontosabb beszerzéseket elvégezni.

2016. évben is nagymértékű vagyonnövekményt ért el az önkormányzat. A befektetett eszközök mérleg szerinti értéke 830.020 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Jelentős volt az önkormányzati felhalmozási kiadások összege (265.774 ezer Ft), valamint két társulás keretében végzett projekt is befejeződött. A „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító program” projektből 405.268 ezer Ft vagyont, a „Szelevényi és egykori Hunyadfalva-Kőteleki hulladékgazdálkodási rendszerhez, valamint a Bács-Kiskun, Heves, Pest, Nógrád megyei hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó egyes települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” projekt keretében 310.002 ezer Ft összegű vagyont vett át az önkormányzat.

A készpénz állomány az előző évi 612.856 ezer Ft-ról 669.413 ezer Ft-ra növekedett 2016. december 31-ig. Ez az összeg tartalmazza az adóssággal nem rendelkező önkormányzatok II. ütem 181 millió Ft összegű támogatását is.

A 2016 évi zárszámadás részeként a Városfejlesztési Nonprofit Kft. előző évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót is napirendjére tűzte a képviselő-testület. A pénzügyi bizottság szerint azonban ez az anyag további pontosítást, számszaki átdolgozást igényel.

Lényeges, hogy az önkormányzati kft. gazdálkodása teljesen átlátható legyen, ezért dr. Papp Antal is a beszámoló közérthetőbbé tételére, számszaki pontosítására tett javaslatot, amit a képviselő-testület elfogadott.

– Az önkormányzat gazdasági teljesítményének vizsgálata alapján a 2016-os év minden szempontból sikeres volt – fogalmazott a képviselő-testületi ülésen Vass Éva, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság a pénzügyi terv végrehajtására vonatkozó értékelésének összegzéseként. – Az adatok szakszerű, fegyelmezett és szigorú gazdálkodásról árulkodnak. Az önkormányzat vagyona nagymértékben növekedett, és a készpénzállomány is emelkedő tendenciát mutat. 670 millió forint pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat a 2016-os esztendőt, ami kellő alapot ad az idei pénzügyi terv sikeres teljesítéséhez.

– Sokat dolgoztunk, hogy idáig eljussunk. Stabil önkormányzatunk van, amelynek a működése biztosított, folyamatos – erősítette meg dr. Papp Antal. 2016 végére 100 millióval nőtt az önkormányzat pénzmaradvány nélküli bevétele.  Jelentős tartalékokkal rendelkezünk, a fenntarthatósági folyamatok láthatók, a cél az, hogy az önkormányzat további fejlesztéseket tudjon végezni a városban.

Herbály Jánosné

2017-05-09 14:54