Közmeghallgatás I. – 2017. évi költségvetés és képviselői beszámolók

Közmeghallgatást tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 23-án, csütörtökön a Művelődési Központban. A közmeghallgatással egybekötött, kihelyezett ülésen elsőként Martfű Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a fejlesztési lehetőségekről adott tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester. Ezt követően az önkormányzati képviselők tettek eleget beszámolási kötelezettségüknek, összefoglalva elmúlt évi képviselői tevékenységük legfontosabb elemeit. Végezetül a fórum résztvevői tehették fel közérdekű kérdéseiket, javaslataikat.– Az idei költségvetés majdnem 1,4 milliárd forintos sarokszámmal készült el, összege elsősorban beruházásokkal növekedett. A pénzügyi terv két fő részből tevődik össze, működési kiadásokból és beruházásokból. A tervezett beruházások értéke meghaladja az 500 millió forintot, ami Martfűn még soha nem fordult elő – hangsúlyozta dr. Papp Antal. A személyi jellegű kiadások közel 410 millió forintba kerülnek, a minimálbér emelkedése jelentős béremelést követelt meg az önkormányzatoktól is. A dologi kiadások a tavalyi évhez képest csökkentek, amiért évek óta sokat tesz az önkormányzat. A villamos- és gázenergia felhasználást rendre felülvizsgálják, az energetikai beruházások eredményeként ezek a kiadások folyamatosan csökkennek. Az önkormányzat folyamatban lévő pályázatai alapján két óvodára újabb napelemek kerülnek. Pályázati forrásból a Május 1 úti óvodában bölcsőde kialakítására kerülne sor, az óvoda rész átkerülne a Munkácsy úti óvodába, amit emiatt bővíteni szeretnének.

Folytatódnak az útfelújítások, és parkolóhelyeket alakítanak ki az emeletes házaknál. A Gesztenye sor térburkolására, csapadékvíz elvezetésére is sor kerül. Tovább folytatódik a kerékpárút felújítása a Május 1 úttól a körforgalomig, illetve a Rákóczi úton. Az idei beruházások között szerepel a Művelődési Központ légtechnikai felújítása, amellyel a mozi terem, a táncterem és az előtér levegőztető rendszere újul meg.

Az önkormányzat közel harminc pályázatot nyújtott be vagy készített elő benyújtásra. Elkezdődött annak a 386 millió forintos, járási szintű foglalkoztatási paktum pályázatnak a megvalósítása, amelynek Martfű a gesztora. A Művelődési Központ külső felújítására, nyílászáró cseréjére, hőszigetelésére irányuló, szintén benyújtott pályázat eredménye is hamarosan várható.

– Két és fél év telt el az önkormányzati választások óta, és ugyanennyi van még hátra. Elgondolkodtam azon, hogy mennyi mindent csináltunk ez idő alatt, illetve hogyan változott az önkormányzat helyzete. 2014-ben az önkormányzat vagyona 4,7 milliárd forint volt, jelenleg megközelíti a 7 milliárdot. Az önkormányzat pénzállománya stabil, jól dolgozunk, stabilitás jellemzi az önkormányzat pályázatait, közbeszerzéseit és beruházásait is – hangsúlyozta Martfű polgármestere.

Dr. Papp Antal bizakodó az idősek otthonának megvalósítása terén is. – Remélem, hogy erről a pályázatunkról rövidesen szintén kapunk értesítést, és Martfűn lesz újra önkormányzati kézben idősek otthona, mert erre nagy igény és szükség van. A Szolnoki Kistérség tagjaiként ezt az ellátást a kistérség végzi, de mégiscsak kellene, hogy Martfűn is legyen az idősek elhelyezésére lehetőség.

Helyreállítva a kistérséggel az önkormányzat kapcsolatát, legutóbb a fogorvosi ügyelet ellátására kötött szerződést az önkormányzat. Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződést is újrakötöttük, jobb feltételekkel, de legalább az eddigi színvonalú ellátást biztosítva – tájékoztatott a városvezető.

* * *

Az előző évi önkormányzati képviselői tevékenységéről elsőként Gonda Istvánné adott számot.

Városunk alpolgármestere is az önkormányzat aktív pályázati tevékenységét hangsúlyozta. A pályázatok előkészítésében, véleményezésében, javaslattételében maga is aktívan részt vesz.

A pályázatok, köztük az óvoda és a Művelődési Központ felújítására vonatkozó projektekről való döntés késlekedik, de Gonda Istvánné bízik abban, hogy heteken belül értesítést kapnak a pályázatok eredményéről az önkormányzatok. – Sok pályázat van folyamatban, közbeszerzés vagy készítés alatt. A felelősségünk azért nagy, mert a beadott pályázatok önrészét is biztosítania kell az önkormányzatoknak. Bízom benne, hogy mindannyian felelősen veszünk ebben a munkában részt – hangsúlyozta.

Martfű alpolgármestere kiemelte az önkormányzat humán szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázatát, amely nagyobb volumenben támogatná az egészségügyi, a szociális és a rendezvényekkel, programszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátását. Ez egy konzorciumi megállapodás lesz, öt település közös pályázatára. A Martfű térségi szerepét is erősítő pályázatban szintén gesztor szerepet vállal városunk.

A Polgármesteri Hivatal szakapparátusa, a Városfejlesztési Iroda, a városi főépítész, a pályázatírók szakmai munkája is kell ahhoz, hogy egy-egy pályázat sikeres legyen. Az egyre több nyertes pályázatot menedzselni kell, ami a nehézségek ellenére azért nagy öröm.

Alpolgármesterként és képviselőként másik fontos feladata, hogy koordinálja, szervezze a városi rendezvényeket, amelyek jelentős szellemi terméket, kulturális értéket teremtenek.

A testvérvárosi kapcsolatok működésének összefogása is hozzá tartozik. A város nemzetközi kapcsolatai egymás gazdasági lehetőségeinek, településfejlesztésének megismerésével bővülnek. A kapcsolatok erősítésébe évről-évre pályázati forrásokat is bevon az önkormányzat.

Fontos számára a városmarketing erősítése. A térségi rendezvényekké bővülő helyi fesztiválok szervezésében is szívesen és aktívan részt vesz. Új feladatként említette a Ki kicsoda Martfűn kötet 2019-es megjelentetését. A kiadványt előkészítő bizottság egyik irányítójaként kérte a jelenlévők segítségét, hogy minden olyan személy szerepelhessen a kötetben, aki a város életében jelentőset tett vagy fontos volt a jelenléte.

Jó kapcsolatot ápol a civilszervezetekkel. Ezen a fórumon is megköszönte az aktív, a város működtetésében sok segítséget jelentő civil közösségek munkáját.

Két-három éven belül Gonda Istvánné is jelentős előrelépést vár az idősek elhelyezése terén, bízik egy, a kor követelményeinek megfelelő intézmény kialakításában. – Fontos, hogy egy település mennyire becsüli meg idős polgárait – hangsúlyozta.

Alpolgármesterként képviseli a várost járási, megyei és országos fórumokon, mindenhol, ahová delegálják.

Beszámolója végén arra kérte a jelenlévőket, hogy forduljanak hozzá bizalommal a továbbiakban is.

* * *

Tarjányiné Tasnádi Edit önkormányzati képviselői munkáját az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjaként végzi.

A képviselő-testület munkája rész és egész összecsengése, a testület tagjai az egészet képviselik. A képviselő egyrészt képviseli a környezetében élők érdekeit, de testületi tagként, tehát egészként, önálló személyként a döntéshozatalban részt véve képviseli az ott hozott döntéseket visszafelé, a lakosság felé is.

Editke, képviselőtársaival együtt, a város életével összefüggő minden nagyobb és apróbb mozzanatban részt vesz. Tevőlegesen is bekapcsolódott a város kulturális, közösségi, civil közösségi életébe. Több közösséghez szólhatott, kiállítás megnyitókon, a közösségek rendezvényein.

Számára is nagy, jövőbe mutató munka kezdődött el az elmúlt év végén, amikor az önkormányzat hozzákezdett az időstérkép elkészítéséhez. A felmérést önerőből, társadalmi munkában végzik, hogy az önkormányzat minél többet tudjon a rászorultakra fordítani. A munkába számos civil közösség is bekapcsolódott.

A szociális szférára központi szinten egyre kevesebb jut, az önkormányzatok magukra vannak ebben a témában hagyatva – tette hozzá az önkormányzati képviselő.

A felmérés célcsoportja a 65 év felettiek köre. Célja egyfajta helyzetelemzés, hangulatjelentés, hogy hogyan él a településen az idősebb korosztály, miben tud az önkormányzat, a családsegítő szolgálat még inkább odafigyelni, milyen humánerőforrásokra lesz a jövőben szükség. A felmérés tapasztalatai határozhatják meg a képviselő-testület jövőbeni szociálpolitikai stratégiáját.

A felmérés során létrejött személyes kapcsolat is nagy értékkel bír Tarjányiné Tasnádi Edit számára. Fontosnak tartja, hogy fel tudták hívni a rászorultak figyelmét a már most is rendelkezésükre álló támogatási lehetőségekre.

Önkormányzati képviselőként arra kérte a jelenlévőket, hogy forduljanak hozzá bizalommal, kérésüket, véleményüket ezután is tolmácsolni fogja.

* * *

Vass Éva képviselői munkáját a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagjaként látja el. Ezen a téren három témakörben is folyamatos pénzügyi ellenőrzést végez.

Kiemelten fontosnak tartja az önkormányzat által létrehozott nonprofit kft. működésének vizsgálatát és eredményesebb gazdálkodásának elősegítését. Rendszeresen elemzi a pénzügyi terveket és a szervezeti átalakulás számviteli eredményeit.

Ez a szervezeti egység folyamatosan változik. A hulladékgazdálkodási ágazat kiválása, a városüzemeltetési ágazat integrálása nagy feladatokat rótt a kft. működésére. A társaság felügyelőbizottsági tagjaként is megelégedéssel állapította meg, hogy pozitív változások történtek a működés eredményessége terén, nőtt az árbevétel, a felhalmozott kintlévőségek, a lakbértartozás jelentősen csökkent, folyamatos intézkedések történtek a tartozások behajtása érdekében. Az üzemfenntartási ágazat teljesítménye is erősödik. Az ingatlanok, lakások kiadására vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával biztonságosabbá vált az ágazat működése, visszaszorítva a behajthatatlan követelések folyamatos növekedését.

A civilszervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése terén is javuló számviteli fegyelemről hallhattunk. Az egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, összesen tizenhat szervezeti egység maradéktalanul, szabályosan, határidőre elszámolt a 2,2 milliós támogatási összeggel.

A harmadik témakör, a sportszervezetek önkormányzati támogatásának ellenőrzése terén, az elszámolások tekintetében szintén jelentős javulásról adott számot a képviselő. De még van mit javítani, módosítani az előírásokon, hogy érvényre jussanak az önkormányzat sportkoncepciójában meghatározott célok: a megfelelő mértékű saját erő biztosítása, felelősségteljes, hatékony működtetés a sportvezetők részéről, az utánpótlás nevelés biztosítása, a számviteli fegyelem erősítése stb. 2016-ban 15 sportágat támogatott az önkormányzat, 14.988 ezer forint értékben.

Vass Éva a pénzügyi bizottság időközben megszűnt turisztikai és idegenforgalmi albizottságának munkájában is jelentős szerepet vállalt.

Képviselői tevékenysége másik területe a szociális és jóléti intézkedések végrehajtásában mutatkozik meg. Az országos jóléti hálózat, a Máltai Szeretetszolgálat martfűi csoportjának megalapítójaként és aktív működtetőjeként a szolgálat szerteágazó és bővülő tevékenységéről adott számot, megköszönve a szolgálat önkénteseinek munkáját, támogatóik segítségét.

Látva a város lakosságának nagyfokú elöregedési folyamatát, az elszigetelődött, magányos emberek magas létszámát, időskori szociális térkép elkészítését kezdeményezte, felmérve problémáikat, gondjaikat. Erre a felmérésre való hivatkozással megkereste a Béres Alapítványt, ahonnan majd hétmillió forint értékben kapott városunk lakossága vitamin- és immunrendszer erősítő készítményeket.

Vass Éva ebben az évben is támogatta tiszteletdíjából civilszervezetek tevékenységét, kiemelten a máltai szeretetszolgálat működését. Örömére szolgál, hogy munkájával, adományaival szolgálhatja a város lakosságát.

* * *

Rágyanszky István az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetőjeként végzi képviselői tevékenységét.

Az önkormányzat szerepe és ezzel lehetőségei, mozgástere jelentős mértékben megváltoztak az elmúlt években, mivel az oktatás kötelező állami alapfeladattá vált, mindkét iskolánk fenntartója az állam lett. Az oktatási intézményeket emellett is magáénak érzi az önkormányzat, a képviselő-testület figyelemmel kíséri tevékenységüket, jó kapcsolatra törekszenek az intézmények fenntartóival.

Az önkormányzati képviselő a közmeghallgatáson jelentette be, hogy díjat ajánl fel képviselői tevékenysége időtartamára mindkét iskola egy-egy tanulója elismerésére.

Az egyetlen közoktatási intézmény a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, amely esetében az önkormányzat alapító, fenntartó és irányító feladatot is ellát.

A szakbizottság jelentős szerepet vállal a város kulturális életének irányításában. Martfű nagyszerű kulturális, művelődési lehetőségekkel rendelkezik. Rágyanszky István kiemelten fontosnak tartja a hagyományteremtést, kötődésünk erősítését, hét évtizedes, fiatal városunk történelmének megismerését, megismerhetővé tételét. Ezt segíti az általa összeállított Martfű születése dokumentumgyűjtemény a város honlapján. Aktív szerepet vállal a város kulturális eseményeiben, rendezvényeiben is.

Az elmúlt esztendőben a sportelismerések egy szintre kerültek a többi városi kitüntetéssel, abban a reményben, hogy a legjobbak elismerése ösztönzést, példát mutat a kezdő sportolóknak. Jelentősnek és fontosnak tartja a város bejegyzett sportegyesületeinek támogatását. Az e célra fordított összeg évek óta változatlan, noha a város bevételei, az állami támogatás nem növekszenek. Az önkormányzat saját adóbevételeiből támogatja a sportegyesületeket, más településekkel összemérve kiemelkedően magas összeggel.

A fennálló törvények és a józanész is megkívánja a sportegyesületek törvényes működését, a támogatás pályázati célok szerinti felhasználását és a hiteles, szakszerű elszámolást – hangsúlyozta a szakbizottság vezetője. Rágyanszky Istvántól a civilszervezetek városunk életében meghatározó szerepéről, a Művelődési Központ odafigyelő, a szervezeteket segítő munkájáról is hallhattunk.

Képviselőként és magánemberként is fontosnak és szükségesnek tartja a két történelmi egyház gyülekezetének jelenlétét és tevékenységét városunkban. Az iskolások, óvodások nagy arányban jelentkeznek hittanra. A felnőttek és az idősek lelki támogatás iránti igénye is számottevő.

Kérdezőbiztosként az önkormányzati képviselő is részt vállalt az időstérkép elkészítésében, a felmérésben. A „Ki kicsoda Martfűn” hiánypótló kiadvány kezdeményezőjeként reméli, hogy a város harmincéves jubileumára sikerül ezt a könyvet elkészíteni.

A bizottsági és a képviselői munka a képviselő-testületben konstruktívan folyik, nincs ellenségeskedés, ami szinte kivételes – hangsúlyozta Rágyanszky István, egyben megköszönve a polgármesteri hivatal a képviselő-testületet és bizottságát segítő munkáját.

* * *

Horváth Endréné képviselőként az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagjaként dolgozik.

Andrea beszámolója elején kiemelte azt az elmúlt két évben elnyert, kétszer 181 millió forintos állami támogatást, amit a képviselő-testület igyekezett a legjobb tudása szerint felhasználva pályázatokra elkölteni.

Igyekszik a martfűi emberek szemével nézni a város ügyeit és eszerint cselekedni képviselőként. Például személyesen is bekapcsolódott a város KRESZ-tábláinak áttekintésébe, előkészítve azok cseréjét.

Minden szavazásnál kinyilvánítja véleményét, nem azért bízták meg ezzel a tisztséggel, hogy fontos kérdésekben tartózkodjon a döntéstől – hangsúlyozta. Munkájával igyekszik támogatni azokat a szervezeteket, akik kampánya során megígérték, hogy kiállnak mellette.

A Mozgás Éjszakája rendezvényhez mécsesekkel, a szakközépiskola Szakmák Éjszakája programjához szervezőmunkával, a Martfűi Városszépítők rajzpályázatához díjazással járult hozzá.

Leginkább az oktatás és a sport területén mozog otthonosan. Az ő kezdeményezésére indult az ifjú sportolók díjazása, támogatja a triatlonisták évzáró rendezvényeit és más sporteseményeket. Jó kapcsolatot tart fenn a sportvezetőkkel.

Aktívan részt vesz a városi rendezvényeken, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Az ÖrökZöld Tisza Fesztivál egyik programjaként bátorságpróbát szervez. Jövőre pedig szeretne létrehozni újabb formában egy naptárat a martfűi sportéletről, amelynek a munkálatai már el is kezdődtek.

Képviselői tevékenysége összegzésének zárásaként Horváth Endréné megerősítette: a 2017 évi költségvetés elfogadásával olyan dokumentum született, amely minden martfűi érdekeit szolgálja.

* * *

Dr. Despotov Svetozar önkormányzati képviselőként az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vezetőjeként is dolgozik.

Szakbizottsága bizonyos területeken önállóan is dönthet. Képviselőként a bizottság álláspontját kell képviselnie a testület előtt, de sokszor megosztja saját véleményét is képviselőtársaival.

A képviselő bizottsága sokrétű és felelősségteljes tevékenységéből szintén az időstérkép elkészítését emelte ki, amely befejezéséhez közeledik. Ezt a jelentős munkát a bizottság önállóan nem tudta volna elvégezni, ezért kértek és kaptak is segítséget a helyi civilszervezetektől a szociális felmérés elvégzéséhez.

A város újabb kihívások előtt áll, amelyekből az egyik, hogy a lakosság elöregszik. Jelenleg nincs ennek megfelelő egészségügyi és szociális intézményi háttér. Ezért is szükség van a valós igények felmérésére. A felmérés szakmai vezetését a Családsegítő Szolgálat látja el. Az önkormányzat és a szociális intézmény mellett a legnagyobb segítséget civilszervezetektől kapta a szakbizottság. – Ezt a munkát a jó szándék, a segíteni akarás vezeti, mégis voltak, akik ellenezték a felmérés elvégzését. Végül olyanfajta összefogás jött létre a felmérés elvégzésére, amilyen nem biztos, hogy sok volt Martfű történetében – hangsúlyozta dr. Despotov Svetozar, aki maga is részt vesz a nagyszabású felmérésben.

Egy, a sárkányrepülései során tapasztalt jelenségről is beszámolt az önkormányzati képviselő. Egyre nagyobb területet szennyez illegálisan lerakott hulladék, törmelék, a főutak mentén, a réteken, olyan mértékben, hogy azzal már a képviselő-testületnek foglalkoznia kell.

Két képviselő, Szekeres Mónika Gizella és dr. Urbán-Szabó Béla távolmaradt a közmeghallgatástól, így az ő elmúlt évi tevékenységükről ez alkalommal nem hallhattuk. Szekeres Mónika Gizella előzetesen jelezte, hogy írásban juttatja el beszámolóját, amely a városi honlapon lesz olvasható. Ez a lehetőség így képviselőtársai számára is biztosított – tájékoztatott dr. Papp Antal.

A fórumon elhangzott közérdekű kérdésekről, javaslatokról és az azokra adott válaszokról külön beszámoló készült.

 Herbály Jánosné

Szekeres Mónika Gizella 2016 évi képviselői beszámolója >>>

Tovább a képekhez>>>

2017-03-31 14:29