Hirdetmény – Általános iskolai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal meghatározta a 2017/2018. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás rendjét. A beiratkozás időpontjai: 2017. április 20. (csütörtök) és április 21. (péntek), 8.00-19.00 óra között.A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),

valamint

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, a Klebelsberg Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett kötelező felvételt biztosító intézmények jegyzéke, illetve az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazó tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok- 2017), továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az általános iskolákban.

A JNSZ Megyei Kormányhivatal hirdetménye>>>

2017-03-24 15:21