Közvetlen párbeszéd a gyermekek védelméért - Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás

Lassan húsz éve szervez gyermekvédelmi tanácskozásokat a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, értékelve az előző évi jelzőrendszeri működést és az ehhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységet. Ezeken az alkalmakon a gyermekvédelem részesei közösen fogalmaznak meg olyan célokat, feladatokat, melyekkel jobbá tehetik a segítő hálót, az észlelő- jelzőrendszert településünkön.Az együttműködő egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények, hatóságok, egyházak, civil szervezetek képviselői legutóbb 2017. február 21-én osztották meg egymással a gyermekvédelemre vonatkozó tapasztalataikat.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, különösen a gyermekkel való rossz bánásmód – bántalmazás, elhanyagolás – eseteinek feltárása.

A gyermekjóléti szolgálatoknak kötelezettsége a jelzések fogadása, rögzítése, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése, szükség esetén a gyermekjóléti központtal való együttműködés.

A KSH adatai szerint hazánkban 131 ezer gyermek veszélyeztetett. Fejlődésüket környezeti, magatartásbeli, egészségügyi vagy anyagi okok nehezítik. Sorsuk jobbítására, a gyermekek esélyeinek javítására a gyermekjólét és gyermekvédelem komplex rendszere kínál többféle beavatkozási lehetőséget annak érdekében, hogy ne kelljen őket szüleiktől, megszokott környezetükből kiszakítani és szakellátásba utalni, nevelőszülő vagy lakásotthon gondozására bízni.

A gyermekvédelmi rendszer átalakítása több éve zajlik. Jelentős változást eredményezett a járási rendszer 2013. évi bevezetésével a gyermekvédelmi hatáskörök átszervezése, amelyek – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megítélésén és a hátrányos helyzet megállapításán kívül – a jegyzőktől a járási gyámhivatalokhoz kerültek. A folyamatos közigazgatási átalakítás mellett sor került a személyes gondoskodást nyújtó ellátások működtetésének átalakítására is.

2016. ismét mérföldkő volt a gyermekvédelemben és a szociális ellátásokban, kormányzati intézkedéssel összevonva a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást.

Gonda Lajosné Erika, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője szerin az új jogi szabályozás nagymértékű adminisztrációs feladatot ró a szolgálatokra.

A feladatellátás elsősorban a gyermekekre, gyermekes családokra fókuszál. A gyermekjóléti szolgálat működtetése nagy felelősség, amelynek elsődleges szerepe van a gyermekeket veszélyeztető problémák megelőzésében, megoldásában.

Az átszervezés következtében létrejött család- és gyermekjóléti központok támogató szerepe a szolgálatok számára lassan körvonalazódik. A szolgálat munkatársai arra törekszenek, hogy a változásokat jó megoldásokra fordítsák, és lelkiismeretükre támaszkodva jobbítsák a gyermekvédelem működését.

Nem ügyek vannak, hanem emberek az ügyek mögött – hangsúlyozza a marfűi szolgálat vezetője, aki szerint az időfaktor mindig nagyon fontos.

Martfűn az elmúlt évben 38 veszélyeztetett kiskorút tartottak nyilván.

Az észlelő-jelzőrendszer szerepe elengedhetetlenül fontos a problémák felismeréséhez, beazonosításához. A már kialakult veszélyeztetettség esetén a gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések nélkülözhetetlenek a további problémakezeléshez. A problémák sok esetben a család által a nyilvánosság előtt titkoltak, ugyanakkor a jelzőrendszeri intézmények, szervezetek, magánszemélyek észlelését követően orvosolhatók.

A legjellemzőbben a nevelési és oktatási intézmények dolgozói élnek jelzéssel a gyermekjóléti szolgálatok felé, amennyiben veszélyeztetettséget észleltek a rájuk bízott gyermek életében.

Csökken az írásbeli jelzések száma, 22 alkalom (tavaly 36), bár az intézményekkel folytatott esetmegbeszélések alapján talán több esetben lenne rá szükség – figyelmeztetett beszámolójában a helyi szolgálat vezetője.

A gyermekjóléti szolgálatok gondozásába kerülők a legtöbb esetben egyaránt küzdenek anyagi, gyermeknevelési és életviteli problémákkal, így az orvoslásuk sem lehetséges csupán anyagi eszközökkel.

Az észlelő- és jelzőrendszer működésének hatékonysága nem kizárólagosan a család- és gyermekjóléti szolgálatok valamint a központok felelőssége kell, hogy legyen. Az együttműködésben minden tagnak maximálisan, a jogszabályi előírásokat betartva, legjobb tudása szerint részt kell vennie – hangsúlyozta a konferencián Gondáné Erika.

A gyermekvédelmi tanácskozásokon jelenlévők magas száma is jelzi, hogy milyen sokan és milyen sokrétű feladatrendszert látnak el a gyermekvédelem terén településünkön.

Az internetezés rendkívül negatív hatással van a gyermekekre. A szolgálat munkatársai előadással hívnák fel a szülők figyelmét e veszélyforrásra, kérve és felmérve a jelzőrendszer tagjainak az ebben való közreműködési lehetőségeit.

 A tanácskozás résztvevői korosztályonként haladva számoltak be a területüket érintő gyermekvédelmi feladatokról.

Sok családban válik egyik vagy másik szülő munkanélkülivé. Egészségügyi problémák miatt is több gyermek veszélyeztetett – tudtuk meg a Védőnői Szolgálat munkatársaitól. Az elmúlt évben Martfűn 44 gyermek született. A gondozotti létszám viszonylag állandó. A védőnőket a szülők nem mindig engedik be az otthonukba. Igyekeznek sűrűbben látogatást kezdeményezni, hogy a jelzésben érkezett problémáról maguk is meggyőződhessenek. Jellemző az is, hogy a szülők sokszor nem viszik el a gyerekeket a javasolt szűrővizsgálatokra.

A bölcsődében is fontos feladat a gyermekvédelem. Már ebben a kis korban is megjelennek a magatartási zavarok, az agresszió, az alkalmazkodási nehézségek. A szocializáció első szintje a család, de az alap készségek egyre inkább háttérbe szorulnak. A gyakori válások, a láthatási jog körüli viták rossz hatással vannak a gyermekekre, ami érzékelhető az intézményben is. Sok szülő nem fogadja el a tanácsot, és nem kér segítséget sem.

Egy korcsoporttal fentebb, az óvoda gyermekvédelmi felelősei is fokozódó nehézségekről: viselkedési problémákról, a rendszeresség hiányáról, alkalmazkodási gondokról szóltak. A technikai eszközök túlzott térnyerése a gyermekek életében, a helytelen étkezési, alvási szokások, a szobatisztaság és az állóképesség hiányosságai mellett, egyes gyermekek játszani sem tudnak, nem ismerik a mesekönyvet, nem szeretnek és nem is akarnak mozogni. Egy-egy gyermek problémája nagy súllyal jelentkezik az intézményben, folyamatosan sok energiát és szinte jogi rálátást igényelve.

A klasszikus értelemben vett család háttérbe szorul, egyre összetettebb a családok szerkezete. Sokkal nehezebb és több módszert igényel a gyermekek hiányosságainak pótlása. Minden gyermeket úgy kell fejleszteniük, amiben hiányt szenvednek.

A martfűi általános iskolában is tapasztalják, hogy a válások miatt nő a sérült gyermekek száma. A gyerekek otthon sokszor felügyelet nélkül maradnak, ami jelentős veszélyeket rejt magában. A szülők család- és gyermeknevelési problémákkal küzdenek, arra is van példa, hogy a gyerek irányítja őket.

A gyerekek is tudják, hogy milyen hatással van rájuk az otthoni veszekedés, kimondják és használják magukra, hogy ők depressziósak. Sokan járnak az iskolapszichológushoz. Probléma a gyerekek szóbeli agressziója is, csúnyán beszélnek egymással.

Az iskola azzal tud a legtöbbet tenni, ha a nehéz élethelyzetek nyomait magukba fojtó gyerekeknek lehetőséget teremt, hogy kikapcsolják a mindennapi mókuskereket. Ehhez nem csak lelkileg, hanem anyagilag is segítséget tudnak nyújtani, pl. táborokban való részvétellel. Az oktatási intézményben olyan közeget igyekszenek teremteni, hogy a gyerekek merjenek megszólalni, elmondani a problémáikat.

A szakképzés átalakítása és a Damjanich középiskola profiljának változása jelentős hatással volt a tanulólétszám összetételére. A martfűi tanulók aránya 14%-ra esett vissza. Egy esetet kivéve, amely szinte napi kapcsolatot igényelt a rendőrséggel, kirívó problémák nem voltak az elmúlt időszakban.

Az agresszió, elsősorban a szóbeli agresszió a középiskolában is jelen van. Ennél a korosztálynál már jelentős gond a függőség, nem csak a drog, hanem a játékszenvedély is. A fiatalok szórakozási stílusa is egyre kirívóbb. A szülők bevonása a problémák megoldásába pedig ebben a korban már szinte lehetetlen.

A Martfűi Rendőrőrs, értesítési kötelezettségének eleget téve, a fiatalkorúval kapcsolatos eljárásról jelzéssel él a gyermekvédelmi szolgálat és a jegyző felé. A fiatalkorú elkövetők esetében társadalmi jelentősége is van a bűnmegelőzésnek. Szerencsére Martfűn kevés a fiatal- és gyermekkorúakat érintő ügy.

– Azért vagyunk, hogy a gyerekeik biztonságban éljenek, amiért kollégáinkkal mindent megteszünk! – hangsúlyozta a tanácskozáson a rendőrőrs képviselője.

Felgyorsult a világ, fiatalabban nőnek fel a gyerekek. A szülők sokszor megkérdezik a rendőröktől, hogy éjszaka miért viszik haza a fiatalkorú gyereküket.

Ha ki akarják, akkor ki is fogják próbálni a drogot a fiatalok. A szülőkkel fel kell ismertetni ennek a jegyeit. A gyerek érdekében a rendőrőrs munkatársa arra bíztatja a szülőket, hogy jelezzék a drogfogyasztást az őrs munkatársainak.

A gyámhatóság tevékenysége során felmerült gyermekvédelmi hatósági eljárások adatai alapján, Martfűn alacsony az esetszám. Ez a jelzőrendszer jó működését, magas szakmai felkészültséggel bíró szakemberek munkáját igazolja a gyermekvédelmi rendszeren belül.

A JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Martfű Kirendeltsége Gyámügyi Osztályának munkatársa köszönetét fejezte ki a jelzőrendszeri tagok hatékony munkájáért, az évek során kialakult jó kapcsolatért.

A helyi jó eredmények mögött a település szolgálatának és jelzőrendszerének munkáját látják a SZKTT HSZK Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai is. Lesznek súlyos ügyek, amelyek komplex ismereteket igényelnek. Drasztikusan megváltozott a családok működése, különösen a jog vonatkozásában, amire fel kell készülni. Nem is olyan egyszerű ma szülőnek lenni. A gyorsuló világhoz a szakmai munka felgyorsulására is szükség van.

A jó gyakorlatok a járáson belüli szolgálatok közötti megosztását is fontosnak tartják, ezzel is elismerve városunk jelzőrendszeri tagjainak példaértékű együttműködését.

– Korosztályuknak megfelelő módon, életre nevelő témákkal, bizalmi légkört teremtve igyekszik a Martfűi Református Egyházközség megadni a lehetőséget a fiatalok számára, hogy lelki és szociális problémáikat megoszthassák velük.

A képviselő-testület is magáénak érzi a gyermekvédelem területét. Ha jelentős részben ki is került az önkormányzat kezeléséből, ezt a rendszert sikerült értékesként tovább vinni, amihez a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ igencsak hozzájárult – hangsúlyozta a tanácskozáson Rágyanszky István.

A jelzőrendszer tagjai előzetes írásbeli beszámolókkal is segítik a gyermekvédelmi problémák megoldását. Munkacsoportot hozott létre az intézmény egy-egy téma feldolgozására és a közös feladatok meghatározására.

Gonda Lajosné az elhangzottak alapján továbbra is a jelzések írásbeli megtételét szorgalmazta. A jelzőrendszer tagjainak együttműködését kérte a korábbi ifjúsági őrjárat megújításához, hatékonyságának növeléséhez. A gyermekjóléti intézmény segítségét ajánlotta a nevelési-oktatási intézményeknek. Kiadványokat készítenek, előadásokat tartanak, hogy Martfűn továbbra is hatékonyan működjön a gyermekvédelem és a jelzőrendszer.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez ›››

2017-03-13 15:48