Betekintés a képviselő-testület munkájába – Költségvetés a beruházások jegyében

Egyhangúlag támogatta Martfű Város Önkormányzata, ezzel együtt a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervét a képviselő-testület a 2016. február 22-i ülésén. A költségvetési rendeletre vonatkozó előterjesztés alapján az iparűzési adóbeszámítással csökkentett állami feladatfinanszírozás miatt más forrásokból, ingatlan bérbeadásából és építményadóból vár újabb bevételeket az önkormányzat.A 2017. évi költségvetési koncepciót a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az intézmények. Az intézményi költségvetéseket kétfordulós egyeztető tárgyalások során véglegesítették, pontosítva a számításba jöhető forrásokat, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások mértékeit. A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetéseket véglegesítettek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényt az Országgyűlés már 2016 júniusában hatályba léptette, így a tervezés során rendelkezésre álltak a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcímei és összegei.

Az önkormányzati költségvetési rendeletet 2017. február 15-ig kellett a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés megtárgyalását és elfogadását kétfordulósra tervezték, így biztosítva a képviselőknek a költségvetés alapos átgondolását.

A költségvetési rendelet határozza meg a 2017. évi gazdálkodás alapjait. A költségvetésen keresztül gondoskodik az önkormányzat a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása és közterület rendezési feladatairól.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzati intézményekre, Martfű Város Önkormányzatára, a Martfűi Polgármesteri Hivatalra, a Játékvár Óvoda és Bölcsődére, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárra valamint a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési kiadási főösszegét 1.392.339 ezer Ft-ban határozta meg a képviselő-testület (működési kiadások 891.790 ezer Ft, felhalmozási kiadások 500.549 ezer Ft).

A költségvetési bevételek főösszege 932.918 ezer Ft. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 459.421 ezer Ft-ban tervezte az önkormányzat. Ez utóbbi a 2016. évi szabad maradvány várható összege, amely a 2017. évi felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál.

Az önkormányzati kiadások nagy részét továbbra is az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszi ki (417.013 ezer Ft).

 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonként meghatározta a testület. Az 500,5 millió forintra tervezett kiadás 55 millió Ft felhalmozási céltartalékot is tartalmaz.

Az előző évekhez képest hatalmas felhalmozási összegbe az adósággal nem rendelkező önkormányzatok támogatását is betervezték, a képviselő-testület által meghatározott feladatokra, 181 millió forint összegben.

Önkormányzati beruházásként valósulhat meg többek között a Mandula úti járdaépítés (4.5 millió Ft), további napelemek telepítése önkormányzati intézményeknél (adósságkonszolidációs pályázat 2015, 13,5 millió Ft), légkezelő és klímák telepítése a Művelődési Központban (nagyobb rész önerő, kisebb rész pedig adósságkonszolidációs pályázat 2015, 45 millió Ft), a gyógyhellyé minősítés (9 millió Ft), a régi piac területrendezése (2 millió Ft), parkoló kialakítás a Gesztenye soron (3 millió Ft), járda építés a Móricz Zsigmond úton (3,5 millió Ft), műfüves pálya kialakítása (12,6 millió Ft), iskolakonyha felújítás (6,5 millió Ft), ebből a keretből biztosítanák az ipari park kialakításához szükséges saját erőt (38,6 millió Ft), a Simon F. úton parkolók kialakítását (10,2 millió Ft), további járdaépítést a Szolnoki úton (1,5 millió Ft). A Május 1 út szélesítésének és járdafelújításának költségei is itt szerepelnek (adósságkonszolidációs pályázat 2015,16,2 millió Ft).

Az önkormányzat felújításai között szerepel a Rákóczi úti kerékpárút felújítása (nagyobb rész önerő, kisebb rész pedig adósságkonszolidációs pályázat 2015, 35 millió Ft), Kérész út felújítása (adósságkonszolidációs pályázat 2015, 12,4 millió Ft), járdafelújítás (2 millió Ft), Gesztenye sor útfelújítása (adósságkonszolidációs pályázat 2016, 75 millió Ft), kerékpárút- és járdafelújítás a Május 1. út és a Mártírok út között (adósságkonszolidációs pályázat 2016, 27 millió Ft), kerékpárút- és járdafelújítás a Mártírok út és a Vasúti átjáró között (adósságkonszolidációs pályázat 2016, 32 millió Ft), Simon F. út felújítása az Ifjúság és a Május 1 út között (adósságkonszolidációs pályázat 2016, 22 millió Ft), Simon F. út felújítása a Május 1 út és a Buszpályaudvar között (adósságkonszolidációs pályázat 2016, 28 millió Ft), Tisza Ipartelep útfelújítás a helyi adóbevétel terhére (9 millió Ft).

Az önkormányzat 2017-ben megvalósuló európai uniós forrásból finanszírozott programjaként ipari park kialakítása, a Városháza felújítása valamint erő- és munkagép beszerzés szerepel a pénzügyi tervben. A már benyújtott, de le nem zárult pályázatok összértéke 712 millió forint, 58 millió forint pályázati önerő mellett.

A civilszervezetek támogatását 2,1 millió Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1,5 millió Ft-ban, a sporttámogatást 14 millió Ft-ban határozza meg a képviselő-testület. Felosztásukra az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 42 ezer Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 10%-ban határozta meg.

Az önkormányzat 2016. január 1.-től jelentős belső átalakításon ment keresztül. A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. szervezete szerződéssel látja el az önkormányzat feladatainak egy részét, amely létszám átcsoportosítással is járt. A költségvetés II. fordulójában a kft. 2017. évi költségvetési tervében szereplő összeggel határozták meg a finanszírozást. A kft. tervezett bevételi és kiadási főösszege 113 millió forint (Ingatlan ágazat 41,2 millió Ft, Városüzemeltetés 67,6 millió Ft, vállalkozási tevékenység 4,1 millió Ft). A kft. létszáma 20 fő.                               

Szociális területen a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátás feladatát megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is az intézmény konyhája biztosítja, a kistérségen keresztül.

A 2017. évi költségvetés megállapítására vonatkozó előterjesztés alapján az önkormányzat iparűzési adó bevétele jelentős összeg évek óta településünkön. Ez azonban, negatív hatásként, az ún. beszámítás összegének növekedésével is jár. A beszámítást a településen keletkező 1 főre jutó iparűzési adó alapján számolják. Az így elvont összeg az önkormányzat tervezett, 450 millió forintos éves iparűzési adóbevételének közel egynegyede.

Az építményadó tervezett bevétele 142 millió Ft, az előző évi önkormányzati adóemelés hatására, szintén emelkedést mutat. A tényleges pénzforgalomban is megjelenő adóbefizetés viszont ennél jóval kevesebb egy előző adóévekről visszaigényelt adótúlfizetés miatt. Az adóemelkedés jellemzően az ipari vállalatokat érintette.

A helyi adó ciklikussága, esetleges csökkenése miatt az önkormányzat minden évben tartalékot képez, 20 millió Ft értékben.

Az önkormányzat ingatlan értékesítést nem tervez, a bérbeadást részesíti előnyben.

Végrehajtotta az önkormányzat a jelentős összegű minimálbéremelkedést, amely egyre több dolgozót érint önkormányzati szinten. Sok 40 év feletti életkorral rendelkező munkatárs szakmai minimálbért keres közalkalmazottként, köztisztviselőként, ami bérfeszültségeket okoz. A szinte már az önkormányzati tevékenység minden területét érintő személyi juttatási pótlék kiegészítés mellett, az egyedül nem érintett köztisztviselők számára is tartalmaz a költségvetés kisebb béremelést.

A dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok alapján történt. Az energiaköltségek tervezésekor figyelembe vették a Sportcsarnok szigetelését, fűtés korszerűsítését és a Városházára telepített napelemeket.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított.

A rendszeres beszállítókat versenyeztették, a legkedvezőbb ajánlatokat adó vállalkozókkal kötöttek szerződést.

A martfűi önkormányzat és intézményei létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 96 fő. A közfoglalkoztatást továbbra is kiemelten fontos feladatnak tartja az önkormányzat.

A szociális ellátásokról alkotott helyi rendeletben foglaltak szerinti ellátási formák várható szükségleteire tervezett összeg 19.1 millió Ft.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 459.767 ezer Ft-ban határozza meg. A személyi juttatások növekedése miatt az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 17.5 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

– Egyre több saját forrás igénybevételével tudjuk egyensúlyban tartani a költségvetést. A helyi adók nem mindig kiszámíthatóak. Az előző évben is történt jelentős visszavonás, amelynek hosszú évekig görgetjük a terheit – emlékeztetett a képviselő-testületi ülésen Rágyanszky István. A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának vezetője szerint a pénzügyi terv pontos, fegyelmezett végrehajtásával ezek a problémák áthidalhatóak. A bizottság az önkormányzat pályázati tevékenységét is sikeresnek értékelte. Jelentős fejlesztések történnek a városban, amelyek ebben az évben is folytatódnak.

Megelégedéssel vette tudomásul a pénzügyi terv módosításait, köztük kiemelten a helyi köztisztviselők illetményalapjának emelését az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság – tudtuk meg dr. Despotov Svetozar bizottságvezetőtől.

– Az előző évekhez képest a dologi kiadások jelentősen csökkentek, több mint 40 millióval, ami komoly előrelépés – mondta el dr. Papp Antal az önkormányzat 2017 évi pénzügyi tervével összefüggésben. – A választási időszak közepén vagyunk, értékelnünk kell, hogy milyen helyzetbe hoztuk az önkormányzatot, milyen változások történtek. Az önkormányzat pénzével jól sáfárkodtunk. Az önkormányzat vagyona, mérlegfőösszege 2 milliárd forinttal nőtt, az idén már 6,7 milliárd forintnál tartunk. Helyreigazítottuk a kistérségi társulással az együttműködésünket, Szolnokkal és más településekkel is rendeztük a problémáinkat, így a kistérséggel a hulladékszállítás terén is együtt tudunk működni.

Sajnálatos, hogy a hulladékszállítást tavaly kénytelenek voltunk megszüntetni. Jogszabályi változás miatt előbb a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltatóhoz (NHSZ) került a feladatellátás, később pedig szerződést kötöttünk a hulladékszállító céggel.

Az önkormányzati kft-t is sikerült úgy átszervezni, hogy jó irányba haladjon a működése. A Városüzemeltetés és az Ingatlangazdálkodás mellett, harmadik területként, a kft. vállalkozási tevékenysége terén is pozitív eredményeket vár az önkormányzat.

Sikerült az NHSZ-szel megállapodni, hogy info pontot működtetnek Martfűn, amiből bevétele származik a kft-nek. A Szolnoki Tankerülettel is folyamatban van egy karbantartási munkákra vonatkozó megállapodás. Fő- és alvállalkozóként is tevékenykedik az önkormányzati kft a városban.

Dr. Papp Antal az ún. feladatfinanszírozásról és annak elmaradásáról is beszámolt a testületi ülésen. – Az önkormányzatot 147 millió forint illetné meg feladatfinanszírozásként, ezzel szemben 138 milliót visszavon az állam. Ezért más bevételek után kell nézni! – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy ingatlan bérbeadásból és az építményadó emelésével is komoly bevételekhez jut a város.

A minimálbéremelés önkormányzatunknál is komoly gondot okoz, az emelés finanszírozása ugyanis az önkormányzatok feladata.

A közigazgatásban az önkormányzatoknál nem történt béremelés, az alapilletmény hosszú évek óta nem emelkedett. A minimálbér emelésével annyira összetorlódtak a bérek, hogy a költségvetési tárgyalás során béremelésre is javaslatot tett dr. Papp Antal. Az alapilletmény emelésével valamelyest ismét széthúzódnak a kereseti arányok.

– Egyes környező települések, hivatalok vagy vezetők ellen vizsgálatok zajlanak, a hivatalok létszámhiánnyal küzdenek, vezetői szinteken is. Martfűn ez nem így van, még mindig jól működik az önkormányzat. Megpróbáljuk a legjobbat kihozni az emberekből, a feladatainkat a nehézségek ellenére is el fogjuk végezni! – fogalmazott városunk polgármestere.

– Jó évet zárt a képviselő-testület – erősítette meg dr. Urbán-Szabó Béla. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője szerint nem nevezhető szokásosnak az sem, amit az önkormányzat az idei évben meg fog valósítani. Ezzel összefüggésben dr. Papp Antal polgármester munkájának elismerésére is javaslatot tett, amelyre a következő ülésén tér vissza a testület.

– Évek óta stabil, biztonságos működést adó költségvetést készít el a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa – hangsúlyozta Gonda Istvánné alpolgármester. A beruházások, felújítások része egyre magasabb százalékot mutat a költségvetésben. A városon látszik, hogy fejlődik, változik, egyre szebb és városiasabb képet mutat.

Herbály Jánosné

2017-03-02 15:36